ஆய்வு கட்டுரைகள்

உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16)

உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16)

உப்பு, வெளிச்சம், விளக்கு, பட்டணம் (மத்தேயு 5:13-16) 'வேலிக்கம்பத்தில் ஒரு ஆமை'  கிறிஸ்துவைப் போன்ற குணாதிசயத்தை விவரிப்பதற்கு இயேசு வானவர்…
இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை முக்கிய வசனங்கள் எசேக்கியேல் அதிகாரங்கள் 37-47 இஸ்ரேலின் சீரமைப்பு, படையெடுப்பு மற்றும் புதிய தேவாலயம்.…
தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு?

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது – நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு?

தீமைக்கு எதிர்த்து நிற்பது - நாம் செய்ய வேண்டியது எவ்வளவு? முக்கிய வசனங்கள் யாத்திராகமம் 20:13 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக. யாத்திராகமம்…
சரீர சுகமும் விடுதலையும்

சரீர சுகமும் விடுதலையும்

சரீர சுகமும் விடுதலையும் முக்கிய வசனங்கள் மத்தேயு 8:16-17 இயேசுவின் ஊழியத்தில் சுகமளித்தலும் விடுவித்தலும். மத்தேயு 12:43-45 அசுத்த ஆவிகளைப்…
கிறிஸ்தவத் திருமணம்

கிறிஸ்தவத் திருமணம்

கிறிஸ்தவத் திருமணம் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 1:26-28; 2:23-24 வீழ்ச்சிக்கு முன் ஆணும் பெண்ணும். உன்னதப் பாட்டு  அதிகாரங்கள் 1-8…
சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும்

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும்

சிறு பிள்ளைகளும் தேவனுடைய இராஜ்யமும் முக்கிய வசனங்கள் ஆதியாகமம் 17:10-14  உங்களில் ஆண்பிள்ளைகள் எல்லாம் எட்டாம் நாளிலே  சங்கீதம் 22:9-10 …

ஆராதனை

ஆராதனை நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம் (எபி 12:28) கருப்பொருள் : வேதத்தில் ஆராதனை தலைப்பு…

திருச்சபை ஆட்சிமுறை

திருச்சபை ஆட்சிமுறை முக்கிய வசனங்கள் அப்போஸ்தலர் 6:1-6 அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் முதலாவது உதவிக்காரர்கள் 1 கொரிந்தியர் 12:28 சபையில் ஊழியங்கள்…

திருச்சபையில் பெண்கள்

திருச்சபையில் பெண்கள் முக்கிய வசனங்கள் நியாயாதிபதிகள் 4:4 தெபோராள், தீர்க்கதரிசியானவள், இஸ்ரவேலில் தலைமையானவள், நியாயாதிபதி. அப்போஸ்தலர் 1:14; 2:1-4; 16-18;…

கர்த்தருடைய பந்தி

கர்த்தருடைய பந்தி கர்த்தருடைய பந்தி என்றால் என்ன? கர்த்தருடைய பந்தி அல்லது திருவிருந்து முதல்முதலாக நமது ஆண்டவர் மரணமடைவதற்கு முந்திய…
1 2 3 6

Free Android App

Offring Donation

உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கை மற்றும் நன்கொடை கொடுத்து தாங்குங்கள்..........

Contact