சிலுவை தியானம்

ஓசன்னா HOSANNA அர்த்தம் என்ன?

ஓசன்னா HOSANNA அர்த்தம் என்ன?

ஓசன்னா HOSANNA "ஓசன்னா" என்னும் கிரேக்க பெயருக்கு "(எங்களை) இரட்சியும்" "save (us)" என்று பொருள். hoosanna 5614 இயேசு…
சிலுவையில் கூறிய ஏழு வார்த்தைகள்

சிலுவையில் கூறிய ஏழு வார்த்தைகள்

இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் கூறிய ஏழு வார்த்தைகள் முதல் வார்த்தை 01 02 03 04 05 06 07…
சிலுவை – CROSS

சிலுவை – CROSS

சிலுவை - CROSS இயேசுகிறிஸ்து அறையப்பட்ட மரம். சிலுவை மரத்தில் ஒரு மரம் செங்குத்தாகவும் மற்றொன்று அதில் படுக்கை வசத்திலும்…
ஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள்

ஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள்

ஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள் "உம்முடைய கைகளில்” (லூக்கா 23:46) துன்பம் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தாயிற்று; பேசுவதற்குச் சில வார்த்தைகளே எஞ்சியிருந்தன. இயேசு…
வெற்றியின் வார்த்தைகள்

வெற்றியின் வார்த்தைகள்

வெற்றியின் வார்த்தைகள் "முடிந்தது” (யோவான் 19:30) வெற்றியின் வார்த்தைகளைச் சொல்வதற்கான வேளை அமைந்தது. சிலுவையில் இயேசு மேற்கொண்ட யுத்தத்தின் விளைவின்மேல்…
பாடுகளின் வார்த்தைகள்

பாடுகளின் வார்த்தைகள்

பாடுகளின் வார்த்தைகள் "ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்?” (மத். 27:46) காட்சி பின்வருமாறு அமைந்தது: கொல்கொதாவில் திகைப்பூட்டும் வகையில் திடீரென இருள்…
தனிமைக்கான வார்த்தைகள்

தனிமைக்கான வார்த்தைகள்

தனிமைக்கான வார்த்தைகள் "அதோ உன் மகன்" (யோவான் 19:25-27) கல்வாரிக் காட்சியை நாம் காணுகையில், அங்கிருந்த எல் லோருமே இயேசுவை…
நம்பிக்கையின் வார்த்தைகள்

நம்பிக்கையின் வார்த்தைகள்

நம்பிக்கையின் வார்த்தைகள் "என்னோடிருப்பாய்" (லூக்கா 23:39-43) சிலுவையில் அறையப்பட்ட குற்றவாளிகளின் நிலை ஒரு முடிவில்லாததாகக் காணப்பட்டிருக்கும். கேலி செய்யும் கூட்டமானது…
மன்னிப்பின் வார்த்தைகள்

மன்னிப்பின் வார்த்தைகள்

மன்னிப்பின் வார்த்தைகள் "இவர்களுக்கு மன்னியும்” (லூக். 23:34) சிலுவையின் ஊர்வலம் கல்வாரியை அடைந்தபோது, இயேசுளின் வஸ்திரங்கள் உரியப்பட்டன; ஐந்து நாட்களுக்கு…

  சிலுவையில் இயேசு கூறிய ஏழு உபதேசங்கள் - VII 7.  ஏழாவது உபதேசம்: ஒப்புக் கொடுத்தல் வேதம் சொல்லுகிறது,…
1 2 3 5

Free Android App

Offring Donation

உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கை மற்றும் நன்கொடை கொடுத்து தாங்குங்கள்..........

Contact