தலைவர்களுக்கான பயிற்சி

விசுவாசம்

விசுவாசம்

விசுவாசம்   விசுவாசம் என்பது எப்போதுமே இயேசுவின் சீடன் ஒருவனுக்கு அடையாளமாக விளங்குகிறது. துவக்ககால சீடர்கள் விசுவாசிகள் என்று அறியப்பட்…
தேவ சத்தம் கேட்பதற்கான தடைகள் pdf

தேவ சத்தம் கேட்பதற்கான தடைகள் pdf

பொருளடக்கம் 1. தேவனுக்கு முன்பாக உத்தம இருதயத்தோடு இராதிருத்தல் a. உலகப்பிரகாரமான விருப்பங்கள்.  b. அசுத்தமான உள்நோக்கங்கள்.  c.தவறான நோக்கங்கள். …
தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் pdf

தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் pdf

பொருளடக்கம் தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் 1.பவுல் யாருக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தேவன் பவுலை அனுப்பினார்? 2.பேதுருஇந்தப் பணிக்கென பேதுருவைத்…
மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் pdf

மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் pdf

பொருளடக்கம் 1.மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் 1.1.1.உதவி செய்யத்தக்க வகையில் மற்றவர்களைப் பயிற்றுவித்தல் 1.1.1.ஒவ்வொருவரும் மற்ற ஒருவருக்குப் போதித்தல்.…
ஜெபம் PDF

ஜெபம் PDF

பொருளடக்கம் A.மறைவான இடம் B. ஜெபத்தைக் குறித்த ஐந்து கட்டளைகள் 1. எப்போதும் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் 2.சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம்…
மனிதனும் சாத்தானும்!

மனிதனும் சாத்தானும்!

மனிதனும் சாத்தானும்! பொருளடக்கம் 1.A.மனிதன் தேவ சாயலில் படைக்கப்பட்டவன் ஆளுகை செய்யும்படி 2.B.லூசிபர் 3.C.சோதனை 4.D. இதன் விளைவு 5.E.புதுப்பிப்பதற்கான…

திருச்சபைக்கு வேதம் கொடுக்கும் பெயர்கள்

திருச்சபைக்கு வேதம் கொடுக்கும் பெயர்கள் புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தைத் தேவளிடத்திலிருந்து பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கி வரக்கண்டேன்; அது தன் புருஷனுக்காக…

மகிமையான திருச்சபை

மகிமையான திருச்சபை தேவ சபையிலே தேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார் (சங் 82:1) இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன்; பாதாளத்தின் வாசல்கள்…

சபையின் அடிப்படை உபதேசங்கள்

சபையின் அடிப்படை உபதேசங்கள் அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும், அந்நியோந்நியத்திலும், அப்பம் பிட்குதலிலும், ஜெபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய்த் தரித்திருந்தார்கள் அப் 2:42)…

தேவ சபை

தேவ சபை பெந்தெகொஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது. அவர்களெல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள் (அப் 2:1) எக்ளீசியா என்ற கிரேக்க…
1 2 3 4

Free Android App

Contact