தானியேல் வேத ஆராய்ச்சி

மூன்று வாலிபர்கள்

ராஜாவின் கட்டளை தானியேல் 3:8-18 ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ ஆகிய மூன்று வாலிபர்கள், ராஜா நிறுத்தின சிலைக்கு…

பொற்சிலை

பொற்சிலை தானி 3:1-7 இந்த பொற்சிலை சம்பவத்திற்கு முன் என்ன நடந்தது என்றால் தானியேல் நேபுகாத்நேச்சாரின் சொப்பனத்தையும், அதன் அர்த்தத்தையும்…

தானியேல் 3 விளக்கவுரை

  தானியேல் அதிகாரம் 3 3ம் அதிகாரம் (சிலை வணக்கம்) தானியேல் 3 விளக்கவுரை : உலகின் முதல் சாம்ராஜ்யமான…

தானியேல் 2 விளக்கவுரை

தானியேல் 2 விளக்கவுரை 2ம் அதிகாரம் (சிலைகனவு) தானியேல் 2 விளக்கவுரை: பாபிலோன்ராஜா, நேபுகாத்நேச்சார் சொப்பனம்கண்டு. கலங்கி. அதன் அர்த்தத்தை சொல்லவேண்டுமென்று…

தானியேல் 1 விளக்கவுரை

தானியேல் 1 விளக்கவுரை 1ம் அதிகாரம் தானியேல் 1 விளக்கவுரை: யூதாவின் ராஜாவகிய யோயாக்கீம் அரசாண்ட மூன்றாம் வருஷத்திலே (எபிரேய…

தானியேல் – விளக்க உரை நுழைவாயில்

'தானியேல்' - விளக்க உரை நுழைவாயில் Rev.Dr.A. சேவியர் B.Sc,M.A (Tol,DD. தானியேல் - விளக்க உரை நுழைவாயில்: தானியேலும்,…

தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான். தானியேல் அந்த சொப்பனத்திற்கு வியாக்கியானம் சொல்லுகிறார். தானியேல்…

தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 1 அதிகாரம் தானியேலுடைய ஜீவியசரித்திரம் இந்த அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தானியேல் பாபிலோன் தேசத்திலே, உலகப்பிரகாரமான கல்வி கற்கிறார். அதன்…

Free Android App

Contact