போதகர் கையேடு

போதகர் கையேடு

குழந்தை பிரதிஷ்டை 

குழந்தை பிரதிஷ்டை Dedication of Children ஆயத்தம் பொதுவாக ஞாயிறு காலை ஆராதனையில் பிரசங்கத்திற்குமுன் குழந்தை பிரதிஷ்டையை நடத்தலாம். பிரதிஷ்டை…

வீடு பிரதிஷ்டை

வீடு பிரதிஷ்டை  ஆயத்தம்: வீடு பிரதிஷ்டை ஆராதனைக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வீட்டிற்குமுன் கூடி வரும்படி அறிவிப்புக் கொடுக்க வேண்டும். பாடல்:…

விசுவாசிகளின் ஞானஸ்நானம்

விசுவாசிகளின் ஞானஸ்நானம் Believers Water Baptism ஞானஸ்நானம் ஆராதனை - ஆயத்தம்: ஒரு தொட்டியிலோ, குளத்திலோ, ஆற்றிலோ எங்கே ஒருவர்…

திருவிருந்து ஆராதனை

திருவிருந்து ஆராதனை Holy Communion திருவிருந்து ஆராதனை - ஆயத்தம்: பிரசங்க பீடத்திற்குமுன் ஒரு மேஜையில் திருவிருந்துக்குத் தேவையான அப்பமும்.…

திருமண நிச்சயம்

திருமண நிச்சயம்  Engagement ஆயத்தம்: பொதுவாக மணமகள் வீட்டில் (அல்லது திருமண ஹாலில்) திருமண நிச்சயம் நடைபெறுவது வழக் கம்.…

திருமண ஆராதனை

திருமண ஆராதனை (நிகழ்ச்சி நிரல் -மாதிரி) ஆரம்ப ஜெபம் பாடல் (மணமகளை அழைத்துவரல் ஜெபம் பாடல் வேத பகுதி வாழ்த்துரை…

ஆலயப் பிரதிஷ்டை Church Dedication

ஆலயப் பிரதிஷ்டை Church Dedication ஆயத்தம்: ஆலயப் பிரதிஷ்டை - சபைப் போதகரும், மண்டல தலைமைப் போதகரும் ஸ்தாபனத் தலைவரும்…

ஆலயக் கட்டிட வேலை ஆரம்ப நிகழ்ச்சி

ஆலயக் கட்டிட வேலை ஆரம்ப நிகழ்ச்சி ஆலய கட்டிட வேலை ஆரம்ப ஆராதனைக்கு ஆயத்தம்: இந்த ஆராதனை பொதுவாக ஞாயிறு…

அடக்க ஆராதனை Burial Service

அடக்க ஆராதனை Burial Service  ஆராதனை ஆயத்தம்: அடக்க ஆராதனை - சடலம் வைக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிக்கு இருபக்கமும் இறந்தவரின் நெருங்கிய…

Free Android App

Contact