யூதா விளக்கம்

யூதா 1:14,15 , 16 விளக்கம்

யூதா 1:14,15 , 16 விளக்கம்

யூதா 1:14,15 , 16 விளக்கம்   தொடர்பு வசனங்கள் 1:14 A உபா 33:2; சங் 50:3-5; மத்தேயு…
யூதா 1 : 11-13 விளக்கம்

யூதா 1 : 11-13 விளக்கம்

யூதா 1 : 11-13 விளக்கம் யூதா 1:11. இவர்களுக்கு ஐயோ! இவர்கள் காயீனுடைய வழியில் நடந்து, பிலேயாம்  …
யூதா 1:9 விளக்கம்

யூதா 1:9 விளக்கம்

யூதா 1:9 விளக்கம் பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் மோசேயினுடைய சரீரத்தைக்குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப் பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்:…

யூதா 1:8 விளக்கம்

யூதா 1:8 விளக்கம் யூதா 1:8. அப்படிப்போலவே, சொப்பனக்காரராகிய இவர்களும் மாம்சத்தை அசுசிப்படுத்திக்கொண்டு, கர்த்தத்துவத்தை அசட்டைபண்ணி, மகத்துவங்களைத் தூஷிக்கிறார்கள். தொடர்பு…
யூதா 1 : 5-7 விளக்கம்

யூதா 1 : 5-7 விளக்கம்

யூதா 1 : 5-7 விளக்கம் யூதா 1:5. நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறதென்னவெனில், கர்த்தர்…
 யூதா 1:4  விளக்கம்

 யூதா 1:4 விளக்கம்

பக்தியற்றவர்கள் யூதா 1:4 யூதா 1:4. ஏனெனில் நமது தேவனுடைய கிருபையைக் காமவிகாரத்துக்கேதுவாகப் புரட்டி, ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனையும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் மறுத-க்கிற பக்தியற்றவர்களாகிய சிலர் பக்கவழியாய் நுழைந்திருக்கிறார்கள்; அவர்கள் இந்த ஆக்கினைக்குள்ளாவார்களென்று பூர்வத்திலே எழுதியிருக்கிறது. Easy to Read Version சிலர் உங்கள்…
யூதா 1:3 விளக்கம்

யூதா 1:3 விளக்கம்

  யூதா 1:3 விளக்கம் யூதா 1:3. பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு…
யூதா 1:2 விளக்கம்

யூதா 1:2 விளக்கம்

  யூதா 1:2 விளக்கம் உங்களுக்கு இரக்கமும்? சமாதானமும்? அன்பும்? பெருகக்கடவது  Easy to read version எல்லா இரக்கமும்,…
யூதா 1:1 விளக்கம்

யூதா 1:1 விளக்கம்

யூதா 1:1 விளக்கம் தொடர்பு வசனங்கள் A யோவான் 14:22; 1 தெச 5:23; 1 பேதுரு 1:5; B ரோமர்…

Free Android App

Offring Donation

உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கை மற்றும் நன்கொடை கொடுத்து தாங்குங்கள்..........

Contact