வேதாகம குடும்பங்கள்

வேதாகம குடும்பம் XVII. ஆக்கில்லா-பிரிஸ்கில்லாள்

வேதாகம குடும்பம் XVII. ஆக்கில்லா-பிரிஸ்கில்லாள்

வேதாகம குடும்பம் XVII. ஆக்கில்லா-பிரிஸ்கில்லாள் ஆக்கில்லா யூதக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். பொந்து தேசத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறான் (1 கொரி.18:2). பொந்து…
வேதாகம குடும்பம்: XVI. அனனியா – சப்பீராள்

வேதாகம குடும்பம்: XVI. அனனியா – சப்பீராள்

வேதாகம குடும்பம்: XVI. அனனியா - சப்பீராள் அனனியா சப்பீராள் குடும்பத்திலிருந்து பல எச்சரிப்புக்களைக் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம். இவர் களுடைய குடும்பப்…
வேதாகம குடும்பம்: XV. யோசேப்பு – மரியாள் 

வேதாகம குடும்பம்: XV. யோசேப்பு – மரியாள் 

வேதாகம குடும்பம்: XV. யோசேப்பு - மரியாள்  மிகவும் தனிச்சிறப்புப் பெற்ற குடும்பம் யோசேப்பு -மரியாள் குடும்பம். யோசேப்பு இயேசுவைப்…
வேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா – எலிசபெத்து

வேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா – எலிசபெத்து

வேதாகம குடும்பம்: XIV. சகரியா - எலிசபெத்து புதிய ஏற்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ள முதல் குடும்பம் சகரியா - எலிசபெத்து குடும்பம்.…
வேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம்

வேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம்

வேதாகம குடும்பம்: XIII. யோபின் குடும்பம் வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலத்திற்கு முன்பு வாழ்ந்தவன் யோபு. அதாவது மோசேயின் நாட் களுக்கு…
வேதாகம குடும்பம்: XII. வஸ்தி, எஸ்தர்

வேதாகம குடும்பம்: XII. வஸ்தி, எஸ்தர்

XII. வஸ்தி, எஸ்தர் அகாஸ்வேரு என்ற அரசன் பெர்சியா (ஈரான்) தேசத்தை கி.மு.486-465 வருடங்களில் ஆட்சி செய் தான். இந்தியா…
வேதாகம குடும்பம்: XI. சூனேமில் கனம்பொருந்திய பெண்

வேதாகம குடும்பம்: XI. சூனேமில் கனம்பொருந்திய பெண்

XI. சூனேமில் கனம்பொருந்திய பெண் இந்தக் குடும்பத்திலிருந்த பெண்ணுக்கு “கனம் பொருந்தியவள்” என்ற பட்டத்தை வேதம் கொ டுத்துள்ளது பாராட்டுக்குரியது.…
வேதாகம குடும்பம்:  X. ஏலியின் குடும்பம்

வேதாகம குடும்பம்:  X. ஏலியின் குடும்பம்

வேதாகம குடும்பம்:  X. ஏலியின் குடும்பம் 1சாமுவேல் புத்தகத்தின் முதல் சில அதிகாரங் களில் ஏலியின் குடும்பத்தைக் குறித்து விளக்கப்…
வேதாகம குடும்பம் : IX. அன்னாள், சாமுவேல்

வேதாகம குடும்பம் : IX. அன்னாள், சாமுவேல்

IX. அன்னாள், சாமுவேல் அன்னாளின் கணவன் எல்க்கானா. அன்னா ளுக்கு குழந்தை இல்லை. குழந்தையற்ற நிலை கணவனைவிட மனைவியை அதிகம்…
வேதாகம குடும்பம் VIII. நகோமி (மாசியார்) ரூத் (மருமகள்)

வேதாகம குடும்பம் VIII. நகோமி (மாசியார்) ரூத் (மருமகள்)

VIII. நகோமி (மாசியார்). ரூத் (மருமகள்) ரூத்தின் புத்தகம் ஓர் குடும்ப சூழ்நிலையை விளக்கும் அருமையான புத்தகம். தாவீது அரச…
1 2

Free Android App

Contact