1 யோவான் விளக்கம்

1யோவா 1:3 விளக்கம் 

1யோவா 1:3 விளக்கம் 

1யோவா 1:3 விளக்கம்    1யோவா 1:3. நீங்களும் எங்களோடே ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம்; எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது.   தொடர்பு வசனங்கள்   …
1யோவா 1:4 விளக்கம்

1யோவா 1:4 விளக்கம்

1யோவா 1:4 விளக்கம் 1யோவா 1:4. உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படி இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறோம்.  தொடர்பு வசனங்கள் A யோவான் 15:11;  B ஆபகூக் 3:17-18; யோவான் 16:24; 2 கொரி 1:24; 2…
1யோவா 1:1-2 விளக்கம்

1யோவா 1:1-2 விளக்கம்

1யோவா 1:1-2 விளக்கம்   1யோவா 1:1. ஆதிமுதல் இருந்ததும், நாங்கள் கேட்டதும், எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும், நாங்கள் நோக்கிப்பார்த்ததும், எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவவார்த்தையைக்குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம்.  1யோவா 1:2. அந்த ஜீவன்…

1 யோவான் முன்னுரை

1 யோவான் முன்னுரை இந்த நிருபத்தின் ஆசிரியர் அப்போஸ்தலர் யோவான். அப்போஸ்தலர் யோவான் ஒரு சுவிசேஷமும் எழுதியிருக்கிறார். சுவிசேஷத்திலுள்ள சத்தியமும், அவருடைய நிருபங்களிலுள்ள சத்தியமும் ஒன்றுபோலுள்ளது.  இந்த நிருபத்தை வேதபண்டிதர்கள் பொதுவான நிருபம் என்று…

Free Android App

Contact