தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான். தானியேல் அந்த சொப்பனத்திற்கு வியாக்கியானம் சொல்லுகிறார். தானியேல் நான்கு ராஜ்யங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார். அந்த ராஜ்யங்களோடு இஸ்ரவேல் தேசத்திற்குள்ள […]

தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 1 அதிகாரம் தானியேலுடைய ஜீவியசரித்திரம் இந்த அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தானியேல் பாபிலோன் தேசத்திலே, உலகப்பிரகாரமான கல்வி கற்கிறார். அதன் பின்பு அவர் பரமதரிசனங்களைப் பெற்றுக்கொள்கிறார். யோயாக்கீமின் முதலாவது சிறையிருப்பு […]

தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சம் ‘பரிதானத்தை வாங்கக்கூடாது ஏன்?

  தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சத்தை ‘பரிதானத்தை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது- ஏன்?   பணமாகவோ. பொருளாகவோ பரிதானம் (இலஞ்சம்) வாங்கும் பழக்கம் இன்றைய சமுதாயத்தில் மட்டு மீதிய நிலையில் பரவியிருக்கிறது. உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்க […]

சங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?

  சங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?   ஆம், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாகவே உண்மை யானதுதான். […]

ஆவியில் மயங்கி விழுதல்

    ஆவியில் மயங்கி விழுதல்   ஆவியில் மயங்கி விழுதல்: சில ஆண்டுகளுக்குமுன் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் சந்தித்த கிட்டத்தட்ட எல்லா சபைகளிலும், நியுசிலாந்தில் சில சபைகளிலும், இந்த ஆண்டில் […]

இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே

    இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே   இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே – உலகிலுள்ள பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்கள் பிதா, கிறிஸ்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று ஆளத்துவமுடையவர் தேவன் என்ற […]