தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான். தானியேல் அந்த சொப்பனத்திற்கு வியாக்கியானம் சொல்லுகிறார். தானியேல் நான்கு ராஜ்யங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார். அந்த ராஜ்யங்களோடு இஸ்ரவேல் தேசத்திற்குள்ள தொடர்பையும் விவரிக்கிறார். அந்த ராஜ்யங்களின் அழிவின்மீது, இந்தப் பூமியிலே மேசியாவின்…

Continue Readingதானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 1 அதிகாரம் தானியேலுடைய ஜீவியசரித்திரம் இந்த அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. தானியேல் பாபிலோன் தேசத்திலே, உலகப்பிரகாரமான கல்வி கற்கிறார். அதன் பின்பு அவர் பரமதரிசனங்களைப் பெற்றுக்கொள்கிறார். யோயாக்கீமின் முதலாவது சிறையிருப்பு (தானி 1:1,2). இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே ராஜகுலத்தார்களும், துறைமக்களும் பாபிலோன் தேசத்து…

Continue Readingதானியேல் 1ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சம் ‘பரிதானத்தை வாங்கக்கூடாது ஏன்?

  தேவபிள்ளைகள் இலஞ்சத்தை 'பரிதானத்தை ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடாது- ஏன்?   பணமாகவோ. பொருளாகவோ பரிதானம் (இலஞ்சம்) வாங்கும் பழக்கம் இன்றைய சமுதாயத்தில் மட்டு மீதிய நிலையில் பரவியிருக்கிறது. உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்க வேண்டிய தேவபிள்ளைகள் இப்படிப்பட்ட பழக்கவழக்கங் களுக்கு முற்றிலும் நீங்கலாயிருந்து, இரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்குச்…

Continue Readingதேவபிள்ளைகள் இலஞ்சம் ‘பரிதானத்தை வாங்கக்கூடாது ஏன்?

சங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?

  சங்கீதம் 121:7 - இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?   ஆம், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிச்சயமாகவே உண்மை யானதுதான். "கர்த்தர் உன்னை எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன்…

Continue Readingசங்கீதம் 121:7 – இல் கூறப்பட்டிருக்கும் வாக்குத்தத்தம் உண்மையானதாயிருக்குமாயின், தேவன் தம் பிள்ளைகளுக்கு விபத்துகள் நேரிட அனுமதிப்பது ஏன்?

ஆவியில் மயங்கி விழுதல்

    ஆவியில் மயங்கி விழுதல்   ஆவியில் மயங்கி விழுதல்: சில ஆண்டுகளுக்குமுன் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் சந்தித்த கிட்டத்தட்ட எல்லா சபைகளிலும், நியுசிலாந்தில் சில சபைகளிலும், இந்த ஆண்டில் கீழே நான் அமெரிக்காவில் சந்தித்த சில சபைகளிலும் ஜெபிக்கும்போது விசுவாசிகள்…

Continue Readingஆவியில் மயங்கி விழுதல்

இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே

    இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே   இயேசுவின் நாமம் மட்டுமே - உலகிலுள்ள பெரும்பான்மை கிறிஸ்தவர்கள் பிதா, கிறிஸ்து, பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று ஆளத்துவமுடையவர் தேவன் என்ற கொள்கையுடை யவர்களே. ரோமன் கத்தோலிக்கர், புராட்டஸ்டண்ட் யாவருமே இந்த கொள்கையில்…

Continue Readingஇயேசுவின் நாமம் மட்டுமே