யோசுவா Book of Joshua Summary with pdf

    யோசுவா Table Of Contents   வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுதல்   "யோசுவா" என்று பெயர்பெற காரணம்   இந்த புத்தகத்தில் பிரதானமாக இடம்பெறும் நபரின் பெயரே இந்த புத்தகத்தினதும் பெயரானது. யோசுவா என்னும் பெயருக்கு "கர்த்தர் இரட்சிக்கிறவர்” என்று…

Continue Readingயோசுவா Book of Joshua Summary with pdf

தேவன்மேல் நம்பிக்கை Trust in God

    தேவன்மேல் நம்பிக்கை Table Of Contents   யாக்கோபின் தேவனைத் தன் துணையாகக் கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் (சங் 146:5)   கருப்பொருள் : தேவனை நம்புவதினால் வரும் பலன் தலைப்பு :…

Continue Readingதேவன்மேல் நம்பிக்கை Trust in God

யூதர்களின் சோக வரலாறு – 5 Tragic History of the Jews – 5

    யூதர்களின் சோக வரலாறு - 5 Table Of Contents   ஜீவாதிபதியைக் கொலை செய்தீர்கள்   "ஜீவாதிபதியைக் கொலை செய்தீர்கள்” (அப்.3:15).   வெவ்வேறு நாடுகளுக்குச் சிதறடிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேல் மக்கள் அல்லது யூதமக்கள் ஏன் உபத்திரவத்திற்குள்ளானார்கள் என்ற…

Continue Readingயூதர்களின் சோக வரலாறு – 5 Tragic History of the Jews – 5

உபாகமம் Deuteronomy Summary

    உபாகமம் Table Of Contents   மோசேயின் இறுதியான புத்தகம்    'உபாகமம்" என்று அழைக்கப்பட காரணம்   . ஆங்கிலத்தில் “Deuteronomy” என்னும் சொல்லானது கிரேக்க மொழிச் சொல்லான “Deuteronomion” என்னும் சொல்லிலிருந்து வந்தது. இதற்கு "இரண்டாம்…

Continue Readingஉபாகமம் Deuteronomy Summary

யூதர்களின் சோக வரலாறு – 3 Tragic History of the Jews – 3

    யூதர்களின் சோக வரலாறு - 3 Table Of Contents   3. தேவன் நேசித்த எருசலேம்   “இதோ, உங்களில் ஒவ்வொருவரும் என் சொல்லைக் கேளாதபடிக்கு, உங்கள் பொல்லாத இருதய கடினத்தின்படி நடக்கிறீர்கள். ஆதலால், உங்களை இந்த…

Continue Readingயூதர்களின் சோக வரலாறு – 3 Tragic History of the Jews – 3

யூதர்களின் சோக வரலாறு – 4 Tragic History of the Jews – 4

  யூதர்களின் சோக வரலாறு - 4 Table Of Contents   4. எருசலேமின் தேவாலயம்   சிதறடிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நடந்தது என்ன என்பதைக் கண்டுகொள் வதற்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் மக்களின் தேவாலயத்தின் துவக்கத்தைக் குறித்து (the origin of…

Continue Readingயூதர்களின் சோக வரலாறு – 4 Tragic History of the Jews – 4