ஆதியாகமம் Genesis Book Summary with pdf

 

ஆதியாகமம் Genesis Book Summary

 

ஆதியாகமத்தின் அர்த்தம்

கிரேக்க மொழியில் – “Genesis” என்ற வார்த்தைக்கு “ஆரம்பம், மூலம்,

தொடக்கம்” என்று பொருள்படும். எபிரேய மொழியில் “Bereshit” என்ற வார்த்தைக்கு “ஆதியிலே” என்று பொருள்படும்.

பல ஆரம்பங்களின் புத்தகம்

 • பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பம்
 • உயிர்களின் ஆரம்பம்
 • மனித குலத்தின் ஆரம்பம்
 • ஓய்வு நாளின் ஆரம்பம்
 • திருமணத்தின் ஆரம்பம்
 • பாவத்தின் ஆரம்பம்
 • மரணத்தின் ஆரம்பம்
 • மீட்பின் ஆரம்பம்
 • தீர்க்கதரிசனத்தின் ஆரம்பம்
 • குடும்பத்தின் ஆரம்பம்
 • மொழியின் ஆரம்பம்
 • பலியிடுதலின் ஆரம்பம்

ஆக்கியோன்

 • இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் மோசே என்பது பாரம்பரிய நம்பிக்கை. மோசேயால் எழுதப்பட்ட முதல் ஐந்து புத்தகங்களை எபிரேய மொழியில் . “தோரா” (Torah) என்ற அழைப்பர்.
 • தோரா என்பதற்கு – கற்பித்தல் கொள்கை – அறிவுறுத்துதல் பொருள்.
 • கிறிஸ்தவ வேத அறிஞர்கள் எபிரேய வேதாகமத்தின் ஐந்து புத்தகங்களையும் ‘Pentateuch’ அதாவது “ஐந்நூல்” என்ற பொதுப்பெயரால் அழைப்பர்.

தகவல்கள்

 • கி.மு. 1450 முதல் 1410 காலப்பகுதியில் எழுதப்பட்டது
 • 50 அதிகாரங்களை கொண்டது 1553 வசனங்களை கொண்டது

வரலாற்றுக் காலவரிசை

 • அதின் சம்பவங்கள் மோசேயின் பிறப்பிற்கு 3 நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தியவை.
 • வேதாகமத்தின் எந்த புத்தகத்தின் கால அளவை காட்டிலும் ஆதிக அளவில் நடந்த சம்பவங்களை ஆதியாகமம் பதிவு செய்துள்ளது.
 • மீதியான 65 புத்தகங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள கால அளவிலும் அதிக கால அளவிலான சம்பங்களை ஆதியாகம் கொண்டுள்ளது.
 • 4100 ஆண்டுகால வரலாறு வேதாகமத்தில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
 • ஆதியாகமத்தில்: 2286 ஆண்டுகள் நடந்த சம்பவங்கள் 
 • யாத்திராகமம் முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை 1814 ஆண்டுகள் நடந்த சம்பவங்கள்.
 • ஆதியாகமத்தின் 1ம் அதிகாரம் முதல் 11ம் அதிகாரம் வரை 2000 ஆண்டுகள் நடந்த சம்பவங்கள் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

புவியியல் அமைப்பு

 •  இந்த புத்தகத்தில் தற்கால எகிப்து, இஸ்ரவேல், பாலஸ்தீனம், லெபனான். சிரியா, ஈரான், ஈராக் ஆகிய நிலப்பரப்புகள் சொல்லப்படுகின்றன.
 • வேதாகமமானது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வரலாற்றை கொண்டுள்ளதால் பேரரசுகள் மாறும்போது இடங்களின் பெயர்கள் மாறுவதோடு அதன் புவியியல் எல்லைகளும் மாறிவிடும். 
 • அதன் விளைவாக வேதாகமத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் பெயர் அந்த பெயர் தவிர்ந்த வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுவதும், மொழிகளால் மாற்றமடைவதும், எழுத்துக்கள் திரிபு அடைவதால் உச்சரிப்பு மாறுவதும் உண்டு. .
 • ஆதியாகமத்தின் ஆரம்ப அதிகாரங்கள் “பண்டைய கிழக்கு அருகாமை” என்று அழைக்கப்படும் பெரும் நிலப்பரப்பில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை விபரிக்கின்றது. அதிலே முதன்முதலாக சொல்லப்படும் புவியியல் பகுதி – “ஏதேன் தோட்டம்”. நான்கு நதிகள் பாயும் பகுதி தற்காலத்தில் “ஈராக்'” நாடு,
 • இன்று அந்த நதிகளில் இரண்டு டைகிரஸ், யூபிரட்டஸ் என்று அறியப்படுகிறத

மேசியாவைக் குறித்த தீர்க்கதரிசனங்கள்

 • ஆதியாகமம் 3:15 இயேசு ஸ்திரியின் வித்து
 • ஆதியாகமம் 4:25 சேத்தின் வழிவந்தவர் (ஆதாமிலிருந்து) ஆதியாகமம் 9:26-27- சேமின் வழிவந்தவர் (நோவாவிலிருந்து) .
 • ஆதியாகமம் 21:12 -ஈசாக்கின் சந்ததி
 • ஆதியாகமம் 25:23 – யாக்கோபின் சந்ததி
 • ஆதியாகமம் 49:10 – யூதாவின் வம்சம்

தகர்க்கப்பட்ட 7 உலக தத்துவங்கள்

 • 1. “ஆதியிலே தேவன்”- கடவுள் இல்லை என்ற நாத்திக வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது. 
 • 2. “ஆதியிலே தேவன்” – பலதெய்வங்கள் உண்டு என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது.
 • 3. ஆதியிலே தேவன்”. மனிதனே பிரபஞ்சத்தின் மையமானவன் என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது. 
 • 4. “ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்தார் – எல்லாம் விதிப்படி நடக்கிறது என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது.
 •  5. “ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்தார்” பரிணாம வளர்ச்சியினால் உருமாற்றம் உண்டானது என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது.
 • 6. “தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்” – பொருள்முதல்வதம் (பொருட்கள் அழிவதில்லை. உருவாக்கப்படுவதில்லை அவை எப்போதும் இருக்கின்றன) என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது.
 • 7. “தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்”: இயற்கையனைத்தும் இறைவனே. என்ற வாதத்தை மறுத்துரைக்கிறது.

அதிகாரங்களின் சுருக்கமான பொருளடக்கம்

 

அதிகாரம் 1 

 •  படைப்பின் விபரிப்பு 

 • 1ம் நாள் : வெளிச்சம், இரவும் பகலும் 

 • 2ம் நாள் – : ஆகாயவிரிவு 

 • 3ம் நாள் : காய்ந்த தரையும், புல்புண்டுகளும் 

 • 4ம் நாள் –  : வானத்தின் ஒளியூட்டிகள் 

 • 5ம் நாள் – : மீன்களும், பறவைகளும் 

 • 6ம் நாள் – : நிலத்தில் வாழும் மிருகங்களும், மனிதனும்

அதிகாரம் 3 

 •  பாவத்தின் ஆரம்பம் 

 • விலக்கப்பட்ட விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க ஆதாமும், எவாளும் சர்ப்பத்தினால் வஞ்சிக்கப்படுதல் 

 • நல்வாழ்வை இழத்தல் 

 •  தேவனின் நியாயத்தீர்ப்பு 

 • மனித இனத்தின் மீதான தண்டனை 

 • முதலாவது ஆடை 

 • ஏதேனிலிருந்து துரத்திவிடப்படுதல்

அதிகாரம் 5 

 • ஆதாம் முதல் நோவா வரை வம்சவரலாறு 

 •  ஏனோக்கின் பரிசுத்தமும் தேவனோடு சஞ்சரித்தலும் 

 •  ஏனொக்கு எடுத்துக்கொள்ளபடுதலும்

அதிகாரம் 8 

 • வெள்ளத்தின் முடிவு 

 • அரராத் மலையில் பேழை நிற்றல் 

 • வெளியே விடப்பட்ட

 • காகமும், புறாவும் 

 •  கர்த்தரின் வாக்குத்தத்தம்

அதிகாரம் 10 

 • நோவாவின் குமாரர்களின் வம்சவரலாறு 

 • நோவாவின் குமாரராகிய சேம் காம் யாப்பேத் என்பவர்களின் வம்சவரலாறு 

 • முதல் அரசனான நிபரோத் மற்றும் கானானிய வழித்தோன்றல்கள் 

அதிகாரம் 12

 •  ஆபிராம் அழைக்கப்படுதல் 

 • ஆபிராம் ஆரானை விட்டு கானானுக்கு போதல் /

 • எகிப்தில் ஆபிராமும், சாராயும் 

 •  பார்வோனுக்கு பயந்து ஆபிராம் சாராயை சகோதரியை போல நடத்துதல்

அதிகாரம் 14 

 • ராஜாக்களோடு யுத்தம் 

 • சோதோமின் ராஜாவோடு இணைந்திருந்த ராஜாக்களுக்கெதிராக நான்க ராஜாக்கள் யுத்தம் செய்தல் 

 •  ஆபிராம் லோத்தை மீட்டுக்கொள்ளுதல் 

 • மெல்கிசேதேக்கு ஆபிராமை ஆசிர்வதித்தல்

அதிகாரம் 16 

 • ஆகார் கருவுறுதல் 

 • ஆகார் வனாந்திரத்திற்கு ஓடிப்போதலும் திரும்பிவருதலும் 

 • ஆபிராமுக்கும், ஆகாருக்கும் இஸ்மவேல் பிறத்தல் 

 • ஆகாரும், தேவனுடைய தாதனும்

அதிகாரம் 18

 • தேவனும் இரண்டு தூதர்களும் ஆபிரகாமிடத்தில் வருதல் 

 •  தேவன் மனிதஉருவில் ஆபிரகாமிற்கு தரிசனமாதல் 

 • சாாளுக்கு ஒரு குமாரனை வாக்குபண்ணுதலும், அவள் நகைத்தலும் 

 • ஆபிரகாம் தேவனிடத்தில் சோதோமுக்காக வேண்டுதல் செய்தல் 

அதிகாரம் 19

 •  சோதோம் கொமோராவின் அழிவு 

 • சோதோமில் லோத்துவை இரண்டு தூதர்கள் சந்தித்தல் 

 •  தீயவர்களான சோதோமியர்களுக்கு குருட்டாட்டம் பிடிக்க செய்தல் 

 • சோதோம் கொமோரா அழிக்கப்படுதல் 

 • லோத்தின் மனைவி உப்புத்தூணாதல் 

 • லோத்துவும் அவனது குமாரத்திகளும் 

 • முறையற்ற உறவினால் தோன்றிய மோவாப் மற்றும் அம்மோன்

அதிகாரம் 20

 • ஆபிரகாம் கேராரிலே குடியிருத்தல் 

 • ஆபிரகாம் அபிமேலேக்கை ஏமாற்றுதல் 

 • அபிமேலேக்கிடமிருந்து சாராள் காப்பாற்றபடுதல் 

அதிகாரம் 25

 • ஆபிரகாமின் மறுதிருமணம் 

 • ஏசாவின் பிறப்பு 

 • ஆபிரகாமின் மரணம்  

 • ஏசா தனது சேஷ்டபுத்திரபாகத்தை இழத்தல்

அதிகாரம் 26

 •  ஈசாக்கு கேராருக்கு போதலும், ரெபெக்காளை குறித்து பொய் சொல்லுதலும் 

 • ஈசாக்கு அபிமேலேக்கோடு உடன்படிக்கை செய்தல் 

 • பஞ்சம் ஏற்படுதலும் துரவுகள் தோண்டப்படுதலும்

 • ஏசாவின் மனைவிகள்

அதிகாரம் 27

 •  ஈசாக்கு முதிர்வயதாகி ஏசாவிடம் வேட்டையாடி சமைத்துக்கொண்டுவர கேட்டல் 

 • யாக்கோபு ஏசாவைப்போல நடித்தல் 

 •  ஏசா ஈசாக்கின் ஆசிர்வாதத்திற்காக கெஞ்சுதல் 

 •  ஏசா ஈசாக்கை விரோதித்தல்

அதிகாரம் 28 

 •  ஈசாக்கு யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து ஆரானில் குடியிருக்கும் லாபானிடம் அனுப்பிவிடுநல் 

 •  ஏசா மீண்டும் திருமணம் செய்தல் 

 •  யாக்கோபு வானத்தின் நுனியை எட்டியிருந்து ஏணியை சொப்பனத்தில் காணுதலும், வாக்குத்தத்தம் பெறுதலும்

அதிகாரம் 29 

 • யாக்கோபு லாபானை சந்தித்தல் 

 •  யாக்கோபு ராகேல்பேரில் பிரியப்படுதல் 

 • யாக்கோபு லேயாளையும், ராகேலையும் திருமணம் செய்தல் 

 • லேயாளுக்கு ரூபன், சிமியோன். லேவி யூதா பிறத்தல்

அதிகாரம் 30 

 • ராகேல் தனது வேலைக்காரியான பில்காளை யாக்கோபுவிற்கு மனைவியாக்குதல் 

 • யாக்கோபின் குடும்பமும் ஆஸ்தியும் பெருகுதல் 

 • சில்பாள் காத்தையும் ஆசேரையும் பெறுதல் 

 • லேயாள் இசக்காரையும், செபுலோனையும் பெறுதல் 

 • ராகேல் யோசேப்பை பெறுதல்

அதிகாரம் 31

 • யாக்கோபு இரகசியமாக லாபானை விட்டு கானானுக்கு புறப்படுதல் 

 •  ராகேல் தனது தகப்பனின் சுருபங்களை திருடிக்கொள்ளல் 

 •  லாபான் யாக்கோபை தொடர்ந்துபோய் அவனை கண்டுபிடித்தல் 

 •  லாபானும் யாக்கோபும் உடன்படிக்கை செய்துகொள்ளல்

அதிகாரம் 32 

 • யாக்கோபு தூதனோடு போராடுதலி 

 •  யாக்கோபு ஏசாவை சந்திக்க ஆயத்தப்படுதல்

 • யாக்கோபு தேவனோடு போராடுதல் 

 •  யாக்கோபின் பெயர் இஸ்ரவேல் என்று மாற்றப்படுதல்

அதிகாரம் 42

 •  யாக்கோபின் குமாரரின் முதல் எகிப்திய பயணம் 

 • யாக்கோபின் பத்து குமாரர் தானியம் வாங்க எகிப்திற்கு செல்லுதல் 

 •  யோசேப்பு அவர்களை உளவாளிகள் என்று குற்றஞ்சாட்டுதல் 

 •  பெஞ்சமினை அழைத்துவரவேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் வீடுவிக்கபடுதல்

அதிகாரம் 43 

 • யாக்கோபின் குமாரரின் இரண்டாம் எகிப்திய பயணம் 

 •  யோசேப்பின் வீட்டில் விருந்து 

 • பெஞ்சமின் மீது தயவு

அதிகாரம் 44 

 • யோசேப்பு வெள்ளிப்பாத்திரத்தை திருடியதாக சகோதரரை குற்றம் சாட்டுதல் 

 •  யூதா பெஞ்சமீனுக்காக கெஞ்சுதல்

அதிகாரம் 45

 • யோசேப்பு தன்னை வெளிப்படுத்துதல் 

 • யோசேப்பின் சகோதரர் கானானுக்கு திரும்பிப்போதல்

அதிகாரம் 48 

 • யாக்கோபு யோசேப்பின் குமாரர்களான மனாசேயையும், எப்பிராயிமையும்

அதிகாரம் 2 

 • 7ம் நாள் -: வே ஓய்ந்திருத்தல் 

 • ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆணும் பெண்ணும் 

 • படைப்பின் சில விபரிப்புக்கள் 

 • முதலாவது பெண் 

 •  நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம்

அதிகாரம் 4 

 • காயினும், ஆபேலும் 

 •  முதலாவது கொலை 

 •  தேவன் காயினை சபித்தல் 

 •  காயீனின் சந்ததியும், குடும்ப வரலாறும்

 • சேத் மற்றும் ஏனோஸின் பிறப்பு

அதிகாரம் 6 

 •  பேழை கட்டப்படுதல் 

 •  பூமியில் துள்மார்க்கம் பெருகுதல் 

 •  நோவா பேழையை உருவாக்க பணிக்கபடுதல்

அதிகாரம் 7 

 • வெள்ளம் பெருகுதல் 

 •  பேழைக்குள் பிரவேசித்தல் 

 •  உலகம் முழுவதையும்

 • வெள்ளம் சூழ்ந்தது 

 •  மாம்சமான யாவும் அழிக்கப்பட்டது.

அதிகாரம் 9 

 • நோவாவின் குடும்பம் 

 •  முழு மனித குலத்திற்கான அறிவுறுத்தல்கள் 

 • வானவில் உடன்படிக்கை 

 •  நோலா வெறித்திருந்தல் 

 • நோவாவின் மரணம்

அதிகாரம் 11 

 •  பாபேல் கோபுரம் 

 • உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்ட ஒரே மொழி 

 • தேவன் மொழியை தாறுமாறாக்குதல் 

 •  சேம் முதல் ஆபிராம் வரை 

 • தேராகு, ஆபிராம், லோத்து ஊர் என்னும் இடத்திலிருந்து ஆரானுக்கு இடம்பெயர்தல் 

அதிகாரம் 13 

 • ஆபிராம் கானானுக்கு செல்லுதல் 

 • ஆபிராமும், லோத்தும் பிரிதலும் லோத்து

 • சோதோமை தெரிந்துகொள்ளலும் 

 • ஆபிராமுக்க தேவன் அளித்த மூன்றாவது வாக்குத்தத்தம்

அதிகாரம் 15 

 • ஆபிராமுக்கு வாக்குதத்தங்கள் அருளப்படல் 

 • 400 ஆண்டுகால அடிமைவாழ்வு முன்னுரைக்கப்படுதல் 

 • கானான் மீண்டும் வாக்களிக்கப்பட்டு அடையாளத்தினாலும், தரிசனத்தினாலும் உறுதிப்படுத்தபடுதல் 

அதிகாரம் 17

 • ஆபிராம் ஆபிரகாமாகுதல் 

 •  சாராய் சாராளாகுதல் 

 •  விருத்தசேதன உடன்படிக்கை 

 • ஆபிரகாமின் குடும்பத்தினர் விருத்தசேதனம்பண்ணப்படுதல் 

 • உடன்படிக்கையின் அடையாளம்

அதிகாரம் 21

 • ஈசாக்கின் பிறப்பு 

 • ஈசாக்கு இஸ்மவேலினால் பரிகசிக்கப்படுதல் 

 • சாராளுக்கும் ஆகாருக்கும் இடையே முறுகல்நிலை உண்டாதல் 

 • ஆகாரும், இஸ்மவேலும் வெளியேற்றபடுதல் 

 • இஸ்மவேல் பெரியவனாதல் 

 • ஆபிரகாம் அபிமேலேக்கோடு உடன்படிக்கை செய்தல்

அதிகாரம் 22

 • தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தல் 

 • ஈசாக்கு பலியிடப்படல் 

 • ரெபெக்கானின் குடும்பம்

அதிகாரம் 23

 • சாரானின் மரணமும் அடக்கமும் 

 • மக்பேலா குகை வாங்கப்படுதல் 

 • சாராள் அடக்கம் செய்யப்படுதல்

அதிகாரம் 24

 • ஆபிரகாமின் வேலைக்காரன் ஈசாக்கிற்கு பெண்ணைக் கண்டுபிடித்தல் 

 • ஈசாக்கு. ரெபெக்கானின் திருமணம்

அதிகாரம் 33 

 • யாக்கோபும் ஏசாவும் மீண்டும் இணைதல் 

 • யாக்கோபு ஏசாவை சந்தித்தபின் சீகேமில் குடியேறுதல்

அதிகாரம் 34 

 • ஏமோரின் குமாரனாகிய சீகேம் தீனாளோடு பலவந்தமாய் சயனித்தல் 

 • யாக்கோபின் குமாரர் சீகேம் ஊரார் விருத்தசேதனம் பண்ணிக்கொள்ள கட்டயப்படுத்தி அதை தங்களுக்குசாதகமாய் பயன்படுத்தி அவர்களை வெட்டிப்போட்டு பட்டணத்தையும் கொள்ளையிடுதல் 

அதிகாரம் 35 

 • யாக்கோபு பெத்தேலுக்கு போகுதல் 

 • தேவன் யாக்கோபுக்கு வாக்குத்தத்தம் செய்து பெயரை இஸ்ரவேல் என்று மாற்றுதல் 

 • பெஞ்சமின் பிறத்தல் 

 •  ஈசாக்கின் மரணம்

அதிகாரம் 36 

 • ஏசாவின் வம்சவரலாறு

அதிகாரம் 37

 • யோசேப்பு அவனது மூத்த சகோதரர்களால் அடிமையாக விற்கப்படுதல்

அதிகாரம் 38 

 • யூதா தனது மருமகளோடு தகாத உறவுகொள்ளல்

அதிகாரம் 39 

 • யோசேப்பு எகிப்திற்கு கொண்டுபோகபட்டு போத்திபாரினால் விலைக்கு வாங்கப்படுதல் 

 • யோசேப்பு போத்திபாரின் மனைவிக்கு உடன்பட மறுத்தல் 

 •  போத்திபாரினால் யோசேப்பு சிறைக்கு அனுப்பப்படுதல் 

அதிகாரம் 40 

 • பார்வோனின் வேக்ைகாரர்களின் சொப்பனங்கள் விளக்கப்படுதல் 

 • பார்வோனின் வேலைகாரர்களான ரொட்டிசுடுபவனும், திராட்சைரசம் கொடுப்பவனும் குற்றம் செய்ததால் சிறையில் தள்ளப்படுதல் 

 • அவர்களது சொப்பனங்களும் விளக்கங்களும்

 •  திராட்சைரசம் கொடுப்பவன் விடுவிக்கப்படுதலும், ரொப்டிசுடுபவன் கொல்லப்படுதலும்

அதிகாரம் 41 

 • பார்வோனின் சொப்பனங்கள் விளக்கப்படுதல் 

 • யோசேப்பு சொப்பனங்களை விளக்குதல் 

 • யோசேப்பு எகிப்தின் அதிகாரியாக்கப்படுதல் 

 • ஏழு வருடங்கள் செழிப்பும் எழு வருடங்கள் வறட்சியும் உண்டாகுதல்

அதிகாரம் 46 

 • யாக்கோபின் குடும்பம் எகிப்திற்கு போதல் 

 •  எகிப்திற்கு போனவர்களின் பெயர்ப்பட்டியல்

அதிகாரம் 47 

 • யோசேப்பின் தகப்பனையும், சகோதரர்களையும் பார்வோன் சந்தித்தல் 

 •  யாக்கோபு கோசேனில் குடியேறுதல் 

 •  யோசேப்பு பார்வோனுக்காக முழு எகிப்தின் விளைச்சலையும் கொள்ளுதல்

அதிகாரம் 49 

 • யாக்கோபு தனது 12 குமாரரையும் அழைந்தல் 

 •  யாக்கோபு நனது குமாரர்கள் மீது ஆசிர்வாதம் கூறுதல் 

 •  யாக்கோபு தனது அடக்கத்தை குறித்து கட்டளை கொடுத்தல் 

 •  யாக்கோபின் மரணம்

அதிகாரம் 50 

 • யோசேப்பு யாக்கோபை கானானில் அடக்கம் செய்தல் 

 •  தன்னிடத்தில் மன்னிப்பை எதிர்பார்த்த தனது சகோதரர்களிடம் பட்சமாய் பேசுதல் 

 •  யோசேப்பு தனது சகோதரர்களை மன்னித்தல் 

 •  யோசேப்பின் மரணம்

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *