தேவனுக்குப் பிரியமாயிருந்தால் வரும் ஆசீர்வாதங்கள் with pdf

 

 

தேவனுக்குப் பிரியமாயிருந்தால் வரும் ஆசீர்வாதங்கள்

ஆதார வசனம் : நீதி 16:17

ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்குப் பிரியமாயிருந்தால். அவனுடைய சத்துருக்களும் அவனோடே சமாதானமாகும்படி செய்வார் (நீதி 16:7)

துணை வசனம்: தானி 9:23, சங் 40:8; 41:11

 • நீ மிகவும் பிரியமானவன். ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினபோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது. நான் அதை அறிவிக்கவந்தேன்; இப்போதும் சொல்லுகிற அர்த்தத்தையும் நீ கவனித்துக்கேட்டு, தரிசனத்தை அறிந்துகொள். தானியேல் 9:23
 • என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். சங்கீதம் 40:8
 • என் சத்துரு என்மேல் ஜெயங்கொள்ளாததினால், நீர் என்மேல் பிரியமாயிருக்கிறீரென்று அறிவேன். சங்கீதம் 41:11

  

தேவனுக்கு பிரியமாய் இருந்தால்,

1.நம்மை காப்பாற்றுகிறார் (உபா 33:12)

 • சிங்கங்களின் கெபியிலிருந்து காப்பாற்றுகிறார் (தானி 6:22)
 •  எரிகிற அக்கினி சூளையிலிருந்து (தானி 3:17,24-25)
 • போகும் இடமெல்லாம் காப்பாற்றுகிறார் (2சாமு 8:6)

2. சிறையிருப்பை திருப்புகிறார் [சங் 14:7) யோபுவின் சிறையிருப்பைத் திருப்பினார் (யோபு 42:10)

 • யாக்கோபின் சிறையிருப்பைத் திருப்பினார் (சங் 85:1)
 • சீயோனின் சிறையிருப்பைத் திருப்பினார் (சங் 126:1)
 • யோபுவின் சிறையிருப்பை திருப்பினார் (யோபு 42:10)

3. ஜெபத்தைக் கேட்கிறார் (1சாமு 12:22)

 • தாவீதின் ஜெபத்தைக் கேட்டார் (சங் 18:6)
 • தானியேலின் ஜெபத்தைக் கேட்டார் (தானி 9:23)
 • நூற்றுக்கு அதிபதியின் ஜெபத்தைக் கேட்டார் (மத் 8:10)

4. பலனைக் கொடுக்கிறார் (யோபு 33:26)

 • செய்கைகளின் பலனைக் கொடுக்கிறார் (2யோவா 1:8) 
 • பிரயாசத்தின் பலனைக் கொடுக்கிறார் (யோவா 4:38)
 • நீதியின் பலனைக் கொடுக்கிறார் (யோபு 33:12)

 5. ஜெயங்கொடுக்கிறார் (சங் 41:11)

 • தாவீது கோலியாத்தை மேற்கொள்ளும்படி செய்தார் (1சாமு 17:51) 
 • தானியேல் ராஜாக்கள் மத்தியில் ஜெயமுடன் வாழ்ந்தார் (தானி 6:28)
 • பவுல் சரீர பெலவீனத்தை மேற்கொண்டுவாழ செய்தார் (2கொரி 9:12)

6.ஆசீர்வாதத்தை அருளிச் செய்கிறார் (உபா 33:11)

 • ஆபிரகாமை சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதித்தார் (ஆதி 26:5)
 • சீஷர்களை தம் கைகளை உயர்த்தி ஆசீர்வதித்தார் (லூக் 24:50)
 • யோபின் முன்னிலைமையைக் காட்டிலும் ஆசீர்வதித்தார் (யோபு 42:12)

7. எப்போதும் கூட இருக்கிறார் [யோவா 8:29]

 • யோசேப்போடேகூட இருந்தார் (ஆதி 39:2)
 • யோசுவாவோடேகூட இருந்தார் (யோசு 6:27) 
 • சாமுவேலோடேகூட இருந்தார் (1சாமு 3:19)

என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியேயிருக்கவிடவில்லை (யோவா 8:29)

இயேசுகிறிஸ்துவைக் கொண்டு தமக்கு முன்பாகப் பிரியமானதை உங்களில் நடப்பித்து, நீங்கள் தம்முடைய சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்களைச் சகலவித நற்கிரியைகளிலும் சீர்பொருந்தினவர்களாக்குவாராக (எபி 13:21)

Leave a Reply