தேவனின் நிழலால் வரும் நன்மைகள் The benefits that come from the shadow of God with pdf

 

 

உன்னதரின் நிழல்

 

உன்னதமானவரின் மறைவிலிலிருக்கிறவன் சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் (சங் 91:1)

Ps.L.Joseph

 

தலைப்பு : தேவனின் நிழலால் வரும் நன்மைகள்

கருப்பொருள் : உன்னதரின் நிழல்

ஆதார வசனம் : நீதி 91:1

துணை வசனம் : சங் 121:5; ஏசா 4:6; 32:2

1.தப்புவிக்கப்படுகிறோம் (யோபு 33:18)

 • வேடனுடைய கண்ணிக்கு (சங் 91:3)
 • ஜனங்களின் சண்டைகளுக்கு (சங் 18:43)
 • கொடுமையான மனுஷனுக்கு (சங் 18:48)

2. பயத்துக்கு நீங்கலாக்கப்படுகிறோம் (மத் 14:26,27]

 • இரவில் உண்டாகும் பயங்கரம் (சங் 91:3)
 • பகலில் பறக்கும் அம்பு (சங் 91:3)
 • இருளில் நடமாடும் கொள்ளைநோய் (சங் 91:3)

3. தீங்குக்கு நீங்கலாக்கப்படுகிறோம் (சங் 121:7)

 • யாக்கோபை தீங்கு தொடரவில்லை (ஆதி 31:7)
 • யாபேஸை தீங்கு தொடரவில்லை (1நாளா 4:10)
 • பவுலை தீங்கு அணுகவில்லை (அப் 28:5)

4. காக்கப்படுகிறோம் (சங் 41:2)

 • கர்த்தர் காலேபைக் காத்தார் (யோசு 14:10)
 • சீறுகிறவர்களினின்று காக்கிறார் (யோவா 4:38)
 • கர்த்தர் சவுலிடமிருந்து தாவீதைக் காத்தார் (1சாமு 18:11)

5. விடுவிக்கப்படுகிறோம் (சங் 37:40)

 • இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரிடமிருந்து விடுவித்தார் (யாத் 6:6,7) 
 • எல்லா சத்துருவின் கைகளுக்கும் தாவீதை விடுவித்தார் (2சாமு 22:1)
 • ஜனங்களை மரணத்துக்கு நீங்கலாக்கி விடுவிக்கிறார் (ஓசி 13:14)

6. மறைக்கப்படுகிறோம் (ஏசா 49:2]

 • பின்தொடர்ந்து வருபவர்களுக்கு மறைத்து வைக்கிறார் (யோசு 6:25)
 • தேவகோபத்துக்கு நீங்கலாக்கி மறைக்கப்படுகிறோம் (யோபு 14:13)
 • தீங்குக்கு தப்பும்படி கூடாரத்தில் மறைத்து வைக்கிறார் (சங் 27:5)

7.பலப்படுத்துப்படுகிறோம் (லூக் 1:35)

 • ஜெபத்தில் பலப்படுத்தப்படுகிறோம் (லூக் 22:43)
 • ஊழியத்தில் பலப்படுத்தப்படுகிறோம் (கலா 2:7)
 • முழங்கால்களைப் பலப்படுத்துகிறார் (தானி 10:10)

தேவனே, உம்முடைய கிருபை எவ்வளவு அருமையானது! அதினால் மனுபுத்திரர் உமது செட்டைகளின் நிழலிலே வந்தடைகிறார்கள் (சங் 36:7)

அவர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவும், பெருவெள்ளத்துக்குப் புகலிடமாகவும், வறண்ட நிலத்துக்கு நீர்க்கால்களாகவும், விடாய்த்த பூமிக்குப் பெருங் கன்மலையின் நிழலாகவும் இருப்பார் (ஏசா 32:2)

Leave a Reply