தேவன்மேல் நம்பிக்கை Trust in God

 

 

தேவன்மேல் நம்பிக்கை

 

யாக்கோபின் தேவனைத் தன் துணையாகக் கொண்டிருந்து, தன் தேவனாகிய கர்த்தர்மேல் நம்பிக்கையை வைக்கிறவன் பாக்கியவான் (சங் 146:5)

 

கருப்பொருள் : தேவனை நம்புவதினால் வரும் பலன்

தலைப்பு : தேவ நம்பிக்கை

ஆதார வசனம் : 146:5

துணை வசனம் : நீதி 11:7; 12:27; 13:4

 

1. வெட்கப்படுத்தாது

 

 எசேக்கியா ராஜாவின் நம்பிக்கை (2இரா 18:5)

ஆகாரியர் மற்றும் கூட இருந்தவர்களின் நம்பிக்கை (1 நாளா 5:2

யோபுவின் நம்பிக்கை (யோபு 13:15)

 

2.ஆசீர்வாதமுள்ளவராக மாற்றுகிறது

 

யோபு இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் பெற்றார் (யோபு 13:15; 42:10

இரண்டு பரிவாரங்களுடையவராக மாற்றியது (ஆதி 32:10)

நீதிமானின் நம்பிக்கை ஆசீரீவாதமுள்ளவனாக்குகிறது (நீதி 10:6

 

3. தைரியப்படுத்துகிறது

 

ஆத்துமாவில் தைரியமுண்டாகிறது (2சாமு 7:27; சங் 138:3)

ஊழியம் செய்வதற்கான தைரியம் (அப் 4:31) நீதிமானை சிங்கத்தைப்போல தைரியமுள்ளவனாக்குகிறது (நீதி 28:1)

 

4. வாழ்வை செழிக்கப்பண்ணுகிறது

 

யாபேஸின் எல்லையை தேவன் பெரிதாக்கினார் (1நாளா 4:10) 

ஆபிரகாமைக் கர்த்தர் சீமானாக்கினார் (ஆதி 13:2)

ஈசாக்கைக் கர்த்தர் நூறுமடங்கு ஆசீர்வதித்தார் (ஆதி 26:12) 

 

5. பரலோகத்தைத் திறக்கிறது

 

ஆகாரியரின் ஜெபம் பரலோகத்தைத் திறந்தது (1நாளா 5:20) 

எசேக்கியாவின் விண்ணப்பத்தை பரலோகம் கேட்டது (2இரா 20:5)

ராஜாவின் மனுஷனின் நம்பிக்கையின்படி நடந்தது (யோவா 4:50)

 

6.உதவி கிடைக்கிறது

 

கானானிய ஸ்திரீ கர்த்தரை நம்பி பணிந்து உதவிபெற்றாள் (மத் 15:25)

தாவீது கர்த்தரை சார்ந்துகொண்டதால் உதவி கிடைத்தது (சங் 118:13)

சாமுவேலுக்கு கர்த்தரிடமிருந்து உதவி கிடைத்தது (1சாமு 7:12)

 

7. யுத்தத்தில் வெற்றி கிடைக்கிறது (1நாளா 5:20]

 

ரூபன் புத்திரர் ஆகாரியரை ஜெயித்தார்கள் (1நாளா 5:19,20)

எசேக்கியா ராஜா அசீரியரை ஜெயித்தார் (2இரா 18:5-9)

யோசபாத் அம்மோன் புத்திரரை ஜெயித்தார் (2நாளா 20:23)

 

அவர்கள் யுத்தத்திலே தேவனை நோக்கிக் கூப்பிட்டு, அவர்மேல் நம்பிக்கை வைத்தபடியினால் அவர்கள் விண்ணப்பத்தைக் கேட்டருளினார் (1நாளா 5:20)

 

அவர்மேல் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவனெவனும், அவர் சுத்தமுள்ளவராயிருக்கிறதுபோல தன்னையும் சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறான் (1யோவா 3:3)

</center >

Leave a Reply