இயேசுவைக் கவனியுங்கள்

 

 

இயேசுவைக் கவனியுங்கள்

 

அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவைக் கவனித்துப் பாருங்கள் (எபி 3:1)

 

கருப்பொருள் : கவனிக்க வேண்டியவைகள்

தலைப்பு : இயேசுவைக் கவனியுங்கள்

ஆதார வசனம் : எபி 3:1

துணை வசனம்: மத் 6:28; லூக் 12:24,27

 

I . விடுதலையாக்கின இயேசுவைக் கவனியுங்கள் [அப் 10:38)

 

1 . மரணபயத்திற்கு அடிமைப்பட்டவர்களை விடுவித்தார் (எபி 2:15)

2 . கட்டுகளிலிருந்து விடுவித்தார் (லூக் 13:16)

3 . பிசர்சின் பிடியிலிருந்து விடுவித்தார் (மத் 17:18)

 

II. சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (மத் 4:17) 

 

1 . எங்கும் சுற்றி நடந்து சுவிசேஷம் அறிவித்தார் (மத் 4:23)

2 . சகல பட்டணங்களிலும் சுவிசேஷம் அறிவித்தார் (மத் 9:35)

3 . தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கித்தார் (லூக் 4:18)

 

III. ஆத்தும ஆதாயம் செய்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (யோவா 6:39]

 

1 . சமாரியா ஸ்திரீயை ஆதாயம் செய்தார் (யோவா 4:8-40)

2 . பிசாசு பிடித்திருந்தவனை ஆதாயம் செய்தார் (மாற் 5:1-15)

3 . பிறவிக் குருடனை ஆதாயம் செய்தார் (யோவா 9:1-41)

 

IV. பிதாவின் சித்தம் செய்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (யோவா 4:34)

 

1 . பிதாவின் சித்தம் ஒன்றே அவரின் போஜனமாயிருந்தது (யோசு 4:34) 

2 . தேவ சித்தத்தின்படி சீஷர்களை தெரிந்தெடுத்தார் (யோவா 4:38) 

3 . சிலுவை மரணத்துக்கு தம்மை விட்டுக்கொடுத்தார் (மத் 26:39)

 

V. ஜெபத்திற்கு முதலிடம் கொடுத்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (மத் 6:8-13)

 

1 . அதிகாலையில் இருட்டோடே எழுந்து ஜெபித்தார் (மாற் 1:35)

2 . இராமுழுவதும் விழித்து ஜெபித்தார் (லூக் 6:12)

3 . கண்ணீர்விட்டழுது ஜெபித்தார் (எபி 5:7)

 

VI. கீழ்ப்படிந்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (பிலி 2:8)

 

1 . பெற்றோருக்குக் கீழ்ப்படிந்திருந்தார் (லூக் 2:51) 

2 . பிதாவானவருக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் (பிலி 2:8) 

3 . சட்டத் திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் (மத் 22:21)

 

VII. மன்னித்த இயேசுவைக் கவனியுங்கள்  (லூக் 23:34)

 

1 . மறுதலித்த பேதுருவை மன்னித்தார் (லூக் 22:61) 

2 . காட்டிக்கொடுத்த யூதாஸை மன்னித்தார் (மத் 26:50)

3 . சிலுவையிலறைந்த போர்ச்சேவகர்களை மன்னித்தார் (லூக் 23:34)

 

நசரேயனாகிய இயேசுவைத் தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம்பண்ணினார்; தேவன் அவருடனேகூட இருந்தபடியினாலே அவர் நன்மைசெய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றித்திரிந்தார் (அப் 10:38)

 

இந்தப் பதிவின் பிடிஎஃப் ஃபைல் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் தயவுசெய்து 25 நொடிகள் காத்திருக்கவும் அப்பொழுதுதான் டவுன்லோட் பட்டன் உங்களுக்கு தெரியும்.

 

Pdf file preview

 

You have to wait 25 seconds.

Download Timer

Leave a Reply