7. அந்நிய பாஷையும், தீர்க்கதரிசனமும்

 7. அந்நிய பாஷையும், தீர்க்கதரிசனமும்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்"அந்நியபாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாகப் பேசுகிறான்; தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறவனோ சபைக்குப் பக்திவிருத்தி உண்டாகப்பேசுகிறான்;...ஆதலால் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனஞ்சொல்லுகிறவர்களாகவேண்டுமென்று அதிகமாய் விரும்புகிறேன்" (1 கொரி. 14:4,5) என்று பவுல் அப்போஸ்தலன், ஆண்டவரின் விருப்பத்தை…

Continue Reading7. அந்நிய பாஷையும், தீர்க்கதரிசனமும்

6. அந்நிய பாஷையில் மன்றாடும் ஆவியானவர்!

 6. அந்நிய பாஷையில் மன்றாடும் ஆவியானவர்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்"...ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவிசெய்கிறார். நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ளவேண்டியதின்னதென்று அறியாமலிருக் கிறபடியால், ஆவியானவர்தாமே வாக்குக்கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார்." ரோமர் 8:26.சில சமயங்களில், பிரச்சனைகள், பாரங்கள் நம்மை நெருக்கும்போது,…

Continue Reading6. அந்நிய பாஷையில் மன்றாடும் ஆவியானவர்!

5. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ணக்கடவன்

 5. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ணக்கடவன்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்.அந்நியபாஷையில் பேசுகிறவன் அதின் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ணக்கடவன்."(1கொரி.14:13).“உலகத்திலே எத்தனையோவிதமான பாஷைகள்உண்டாயிருக்கிறது. அவைகளில் ஒன்றும் அர்த்தமில்லாததல்ல." (1கொரி. 14:10). நாம் பேசுகிற அந்நிய பாஷைக்கும் அர்த்தமுண்டு. மனிதர்கள் அதன்…

Continue Reading5. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் அர்த்தத்தையும் சொல்லத்தக்கதாக விண்ணப்பம் பண்ணக்கடவன்

4. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாகப் பேசுகிறான்

 4. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாகப் பேசுகிறான்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்"அந்நியபாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாகப் பேசுகிறான்;" (1கொரி.14:4)அந்நிய பாஷையில் பேசப் பேச, உங்களை அறியாமலேயே உங்கள் பக்தி விருத்தியடையும். நீங்கள் வெறும் பக்தியோடு இருந்தால்…

Continue Reading4. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாகப் பேசுகிறான்

3. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான்!

 3. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்அந்நிய பாஷை பேசுகிறதினால் உண்டாகிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன?'... அந்நியபாஷையில் பேசுகிறவன், ஆவியினாலே இரகசியங்களைப் பேசினாலும், அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடியினாலே, அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல், தேவனிடத்தில்பேசுகிறான்." (1கொரி. 14:2) அந்நிய பாஷையில்…

Continue Reading3. அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான்!

2. பரிசுத்த ஆவியானவரும், அந்நிய பாஷையும்!

 2. பரிசுத்த ஆவியானவரும், அந்நிய பாஷையும்!சகோ.மோகன் சி. லாசரஸ்பெந்தெகோஸ்தே என்னும் நாளில் எருசலேமில் கூடியிருந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் மீது, இயேசு கிறிஸ்து வாக்குக் கொடுத்தபடி, பரிசுத்த ஆவியானவர் பொழிந்தருளப்பட்டார்."அவர்களெல்லாரும் பரிசுத்தஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு, ஆவியானவர் தங்களுக்குத் தந்த ருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு…

Continue Reading2. பரிசுத்த ஆவியானவரும், அந்நிய பாஷையும்!