சர்வாயுதவர்க்கம்

 

சர்வாயுதவர்க்கம்

  நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்கதி திராணியள்ளவர்களாகும்படி, தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக்கொள்ளுங்கள் (எபே 6:10)

  கருப்பொருள் : வேதத்தில் சர்வாயுதவர்க்கம்

  தலைப்பு : சர்வாயுதவர்க்கம்

  ஆதார வசனம் : எபே 6:10

  துணை வசனம்: 2கொரி 10:4; எபே 6:13; ரோ 6:13

  1. சத்தியம் என்னும் கச்சை (எபே 6:14)

  2. நீதி என்னும் மார்க்கவசம் (எபே 6:14)

  3. ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை (எபே 6:15)

  4. விசுவாசம் என்னும் கேடகம் (எபே 6:16) 

  5. இரட்சண்யம் என்னும் தலைச்சீரா (எபே 6:17)

   6. ஆவியின் பட்டயம் (எபே 6:17)

  7. அன்பு [1தெச 5:8)

  ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும்,

  சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும்

  நிராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும்

  எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் (எபே 6:13)

  எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கேற்றவைகளாயிராமல்,

  அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்குத் தேவபலமுள்ளவை களாயிருக்கிறது (2கொரி 10:4)

  You have to wait 15 seconds.
  Download Timer
  JavaScript needs to be enabled in order to be able to download.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *