விடுதலை sermon notes

 

விடுதலை

  சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் (யோவா 8:32)

  கருப்பொருள் :விடுதலை பெறவேண்டிய பகுதிகள்

  தலைப்பு : விடுதலை

  ஆதார வசனம் : யோவா 8:32

  துணை வசனம் : யோவா 8:36: 2கொரி 3:17; எபி 2:15

  1. பாவத்திலிருந்து விடுதலை (மத் 9:2; லூக் 7:48)

  • திமிர்வாதக்காரன் பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு சுகமடைந்தான் (லூக் 5:20)

  • பாவத்திலிருந்து விடுபட்டவள் சீஷியாக மாறினாள் (லூக் 7:48)

  • பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு சுதந்தரவாளியானான் (லூக் 15:18)

  2. சாபத்திலிருந்து விடுதலை (கலா 3:13) 

  • தலைமுறை தலைமுறையாய் பின்பற்றிவரும் சாபம் (யாத் 4:52)

  • தன்னைத்தானே வருவித்துக்கொண்ட சாபம் (மத் 27:25)

  • தேவ கோபத்தினால் வரும் சாபம் (2சாமு 6:16,23)

  3. வியாதியிலிருந்து விடுதலை (மத் 14:14)

  • 12வருட பெரும்பாடு வியாதியிலிருந்து விடுதலை (மாற் 5:25-34)

  • 38வருட வியாதியஸ்தன் சுகம்பெற்று எழுந்து நடந்தான் (போr 5:5-9)

  •  ஜுரத்தினால் மரண அவஸ்தைப்பட்டவன் சுகம்பெற்றான் (யோவா 4:52)

  4. பிசாசின் பிடியிலிருந்து விடுதலை (அப் 10:38) 

  • பிசாசை அதட்டியவுடன் சந்திரரோகத்திலிருந்து சுகம் (மத் 17:18)

  •  அசுத்த ஆவி பிடித்த மனிதன் புத்தி தெளிவடைந்தான் (மாற் 5:8)

  •  ஊமையும் செவிடுமான ஆவியிலிருந்து விடுதலை (மாற் 9:25)

  5. அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை (ரோம 8:15)

  • மரணபயம் எனும் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை (எபி 2:15) 

  • எகிப்தியர் சுமத்தின அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலை (யாத் 6:6)

  •  அழிவுக்குரிய அடிமைத்தனத்தினின்று விடுதலை (ரோம 8:20)

  6. பிரபஞ்சத்தினின்று விடுதலை (2கொரி 4:4) 

  • பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவனிடத்திலிருந்து விடுதலை (2கொரி 4:4)

  • பொல்லாத பிரபஞ்சத்தினின்று விடுதலை (கலா 1:4) 

  • பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதியிடமிருந்து விடுதலை (எபே 6:12)

  7. மரணக்கட்டிலிருந்து விடுதலை (எபி 5:7)

  • மரணத்துக்கு அதிகாரி பிசாசை மரணத்தினால் ஜெயித்தார் (எபி 2:14)

  • மரித்த லாசரு உயிரோடு எழுந்தான் (யோவா 11:44)

  • மரித்து அடக்கம்பண்ணப்பட்டவன் உயிரோடெழுந்தான் (லூக் 7:15)

  கருவின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி, தமது அன்பின் குமாரனுடையா

  ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாகிய பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிநோமி இவகாலமெல்லாம் மரணபயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள்

  (கொலா 1:13)

  யாவரையும் விடுதலைபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்

  (எ 2:15)

  You have to wait 15 seconds.

  Download Timer

  Leave a Reply