வெளிப்படுத்தின விசேஷம் – 1:1-10 விளக்கம்

 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் - 1:1-10 விளக்கம்சகரியா பூனன் Table Of Contents வெளிப்படுத்தின விசேஷம் - 1:1, 2, 3“ சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக்காண்பிக்கும் பொருட்டு, தேவன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புவித்ததும், இவர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி, தம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய யோவானுக்கு…

Continue Readingவெளிப்படுத்தின விசேஷம் – 1:1-10 விளக்கம்

எரேமியாவின் புலம்பல்

 எரேமியாவின் புலம்பல் Table Of Contents புத்தகம் குறித்த ஒரு பார்வைஎபிரேய மொழியில் "எக்கா"ekah என்பது இதன் பெயர். இதன் அர்த்தம் "ஐயோ". பின்னாட்களில் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இதற்கு ஆங்கிலத்தில் "Lamentations” என்று பெயரிட்டர்கள். அதுவே தமிழில் 'புலம்பல்'" என்று அழைக்கப்பட்டது.. புலம்பலின்…

Continue Readingஎரேமியாவின் புலம்பல்

எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்

எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்Pastor. Gabriel Thomasraj Table Of Contents புத்தகம் குறித்த ஒரு பார்வைஎரேமியா என்ற பெயருக்கு "கர்த்தர் வீசுகிறவர்" என்று அர்த்தம். பாருக்கு என்பவன் எரேமியாவுக்கு உதவியாக எழுத்தனாக இருந்து, எரேமியா சொல்லியற்றை எழுதி அதை தனது பாதுகாப்பில்…

Continue Readingஎரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்

அக்கினி சாயல், சூலை, தழல், தோற்றம், தூன்

 அக்கினி சாயல், சூலை, தழல், தோற்றம், தூன் Table Of Contents அக்கினிச்சாயல் - LIKE FIREபழைய ஏற்பாட்டில் "அக்கினிச்சாயல்” என்பதற்கான எபிரெய வார்த்தை -  'esh - 784 + , demuwth - 1823 என்பதாகும்.எசேக்கியேல் அக்கினிச்சாயலாய்த் தோன்றுகிற…

Continue Readingஅக்கினி சாயல், சூலை, தழல், தோற்றம், தூன்

ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்

 ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்Pastor. Gabriel Thomasraj Table Of Contents ஆக்கியோன்ஏசாயா என்னும் பெயருக்கு "கர்த்தர் இரட்சிக்கிறவர்" அல்லது "இரட்சிப்பு கர்த்தருடையது" என்று அர்த்தம். "ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா” என்று விபரிக்கப்பட்டுள்ளது (1:12:1,13:1) ஆமோத்ஸ். யூதாவின் ராஜாவான யோவாகாசின் மகனான அமாசியாவின்…

Continue Readingஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம்

கிருபையின் தேவன்

 கிருபையின் தேவன் Table Of Contents நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபை உங்களுடனே கூட இருப்பதாக (பிலே 1:25)கருப்பொருள் : கிருபையினால் கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்கள்தலைப்பு : கிருபையின் தேவன்ஆதார வசனம் : பிலே 1:25துணை வசனம்: எபே 4:7; கலா 2:21:…

Continue Readingகிருபையின் தேவன்