அந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி

அந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி என்னைக் கேளும் அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேள்" சங், 2:8விசுவாசிகளுக்கு பவுல் அப்போஸ்தலன் கொடுக்கும் பிரதானமான புத்திமதி என்ன வெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங் களையும் ஜெபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும்…

Continue Readingஅந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி

அலங்கரிப்பு

 அலங்கரிப்புPs.L.Joseph Table Of Contents கர்த்தாவே, பரிசுத்தமானது நித்தியநாளாக உமது சூலயத்தின் அலங்காரமாயிருக்கிறது (சங் 93:5)கருப்பொருள் : வேதம் கூறும் அலங்கரிப்புதலைப்பு : அலங்கரிப்புஆதார வசனம் : சங் 93:5துணை வசனம்: தீத் 2:9; 1தீமோ 2:10; 1கொரி 12:241. பரிசுத்தம்…

Continue Readingஅலங்கரிப்பு

யார் விசேஷித்தவர்கள்?

 யார் விசேஷித்தவர்கள்? Table Of Contents பூமியின்மேலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரிலும், நானும் உம்முடைய ஜனங்களும் விசேஷித்தவர்கள் என்று விளங்கும் (யாத் 33:16)கருப்பொருள் : வேதத்தில் விசேஷித்தவர்களைப் பற்றி தலைப்பு : யார் விசேஷித்தவர்கள்?ஆதார வசனம் : யாத் 33:16துணை வசனம் : தானி…

Continue Readingயார் விசேஷித்தவர்கள்?

சாலொமோனின் உன்னதப்பாட்டு

 சாலொமோனின் உன்னதப்பாட்டுPastor Gabriel Thomasrai Table Of Contents உன்னதப்பாட்டு ஆக்கியோன்: சாலொமோன் (1:1) சாலொமோன் 1005 பாடல்களை எழுதியவன் (1இரா 4:32) ஆனால் நமக்கு கிடைத்திருப்பதோ அவனது ஒரு பாடல் மாத்திரமே - உன்னதப்பாட்டுஇதன் தலைப்பு சொல்வதுபோல இது உன்னதமானதுதிறவுகோல் வார்த்தைகள்:"பிரியமே"…

Continue Readingசாலொமோனின் உன்னதப்பாட்டு

சர்ப்பங்களை மிதிக்கும் கால்கள்

 சர்ப்பங்களை மிதிக்கும் கால்கள் Table Of Contents இதோ, சர்ப்பங்களையும் தேள்களையம் மிதிக்கவும்.சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும்உங்களுக்கு அதிகாரங்கொடுக்கிறேன் (லூக் 10:19)கருப்பொருள் : கால்களில் தேவ வல்லமைதலைப்பு : சர்ப்பங்களை மிதிக்கும் கால்கள்ஆதார வசனம் : லூக் 10:19துணை வசனம்: யோசு…

Continue Readingசர்ப்பங்களை மிதிக்கும் கால்கள்

விடுதலை sermon notes

 விடுதலை Table Of Contents சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் (யோவா 8:32)கருப்பொருள் :விடுதலை பெறவேண்டிய பகுதிகள்தலைப்பு : விடுதலைஆதார வசனம் : யோவா 8:32துணை வசனம் : யோவா 8:36: 2கொரி 3:17; எபி 2:151. பாவத்திலிருந்து விடுதலை…

Continue Readingவிடுதலை sermon notes