தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி

தானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான். தானியேல் அந்த சொப்பனத்திற்கு வியாக்கியானம் சொல்லுகிறார். தானியேல் நான்கு ராஜ்யங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார். அந்த ராஜ்யங்களோடு இஸ்ரவேல் தேசத்திற்குள்ள தொடர்பையும் விவரிக்கிறார். அந்த ராஜ்யங்களின் அழிவின்மீது, இந்தப் பூமியிலே மேசியாவின்…

Continue Readingதானியேல் 2ஆம் அதிகாரம் வேத ஆராய்ச்சி