மூன்று வாலிபர்கள்

ராஜாவின் கட்டளை தானியேல் 3:8-18 ராஜாவின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து, சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ ஆகிய மூன்று வாலிபர்கள், ராஜா நிறுத்தின சிலைக்கு எதிராக நிற்கிறார்கள். பாபிலோன் தேசத்து ஜனங்களைப்போல, இவர்களும் தூரா என்னும் சமபூமிக்கு வந்திருக்கிறார்கள். தேசத்து ஜனங்களெல்லோரும் ராஜா நிறுத்தின சிலைக்கு…

Continue Readingமூன்று வாலிபர்கள்

பொற்சிலை

பொற்சிலை தானி 3:1-7 இந்த பொற்சிலை சம்பவத்திற்கு முன் என்ன நடந்தது என்றால் தானியேல் நேபுகாத்நேச்சாரின் சொப்பனத்தையும், அதன் அர்த்தத்தையும் சொன்னபோது, ராஜா தானியேல்மீதும், அவருடைய மூன்று சிநேகிதர்மீதும் அன்பாயிருந்தார். அவர்களுக்கு மாகாணத்திலே முக்கியமான பதவிகளைக் கொடுத்து அவர்களை உயர்த்தினார். இப்போது…

Continue Readingபொற்சிலை