வேதாகம கால திருச்சபை

வேதாகம கால திருச்சபை

வேதாகம கால திருச்சப

திருச்சபை எப்படி இருக்கவேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்…..

அந்த பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, காரியங்கள் இப்படியிருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்துபார்த்ததினால், தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களைப்பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாயிருந்தார்கள் (அப் 17:11)

வேதாகம கால திருச்சபை

 • உற்சாகப்படுத்தி உபயோகப்படுத்தும் திருச்சபை (அப் 9:27) 
 • அழைப்பின் நோக்கத்தை அறிந்திருக்கும் திருச்சபை (அப் 6:4)
 • மாற்றத்தின் அவசியத்தை உணர்ந்திருக்கும் திருச்சபை (அப் 11:26)
 • உலகத்தோடு ஒத்துப்போகாதிருக்கும் திருச்சபை (அப் 2:40) 
 • விவேகத்துடன் வேகமாய் செயல்படும் திருச்சபை (அப் 8:4; 9:20)
 • உல்லாசத்தை உதறித்தள்ளும் திருச்சபை (பிலி 3:7-11)
 • பரமனின் மகிமையை விரும்பும் திருச்சபை (அப் 2:1-5)
 • கவனமாய் செயல்படும் திருச்சபை (எபே 5:15)
 • கரிசனையோடு முன்னேறும் திருச்சபை (அப் 6:2-5)
 • தேவன் கொடுத்த
 • உடமைகள், ஆத்துமாக்கள், வல்லமை வரங்கள், அபிஷேகம் அனைத்தும் தேவன் கொடுத்த தரிசனத்தை நிறைவேற்றி ஜெயமாய் முடிக்கவே!
 • தரிசனத்தின் பங்காளியாயிருக்கும் திருச்சபை (அப் 6:2-4) 
 • சவாலுக்கு பதில் சவால் விடும் திருச்சபை (அப் 4:18,19) 
 • பிரிவினையை ஒன்றாக்கும் திருச்சபை (எபே 2:19-22)
 • வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமையாயிருக்கும் திருச்சபை (1கொரி 3:9,22,23)
 • உலகத்தைத் தன் பக்கம் திரும்பிப் பார்க்க வைக்கும் திருச்சபை (அப் 19:26)
 • ஆவியானவரால் அனுதினமும் நடத்தப்படும் திருச்சபை (அப் 8:26-29)
 • அறுவடையைக் குறித்த தரிசனப் பார்வையைப் பெற்ற திருச்சபை (அப் 9:35)
 • எதிரிகளின் பயமுறுத்தல்களை முறியடித்து முன்னேறும் திருச்சபை (அப் 4:31)
 • தேவ பாரத்தை இருதயத்தில் பெற்றிருக்கும் திருச்சபை (அப் 8:14-17)
 • தரிசனத்தோடும், ஊழியரோடும் இணைந்து செயல்படும் திருச்சபை (அப் 13:2,3)
 • தேவனுக்காக இழப்பதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் திருச்சபை (அப் 5:41; 15:25) 
 • சாதாரணமானவர்களை அசாதாரணமானவர்களாய் மாற்றும் திருச்சபை (அப் 4:13; 5:15; 4:4) 
 • கண்களில் கண்ணீரும், இருதயத்தில் வாஞ்சையும், முழங்கால்களில் பெலனும் குன்றாத திருச்சபை

கற்றுக்கொள்கிற கிறிஸ்தவர்கள் வளருகிற கிறிஸ்தவர்கள்; கற்பதை நிறுத்தும்போது வளருவதை நிறுத்துகிறார்கள் – ஜான் வெஸ்லி 

 • உயிர் பெற்ற திருச்சபை (எபே 2:1; 2கொரி 5:17; வெளி 1:18)
 • உயிர்மீட்சியடைந்த திருச்சபை (எபே 2:42-47)
 • உணர்வுள்ள திருச்சபை (அப் 2:37)
 • உணவு தரும் திருச்சபை (அப் 20:20)
 • உறவுள்ள திருச்சபை (அப் 2:42-44)
 • உற்சாகமூட்டும் திருச்சபை (அப் 14:22; 16:15)
 • உபயோகிக்கும் திருச்சபை (1கொரி 12:11)
 • உயர்த்தும் திருச்சபை (அப் 5:13)
 • உலகை ஜெயிக்கும் திருச்சபை (அப் 6:10)
 • உத்தரவாதமுள்ள திருச்சபை (அப் 12:5)
 • உண்மையுள்ள திருச்சபை (1தீமோ 1:12; 2தீமோ 2:2)
 • உருவாக்கும் திருச்சபை (அப் 6:8)
 • உலகத்திற்கு அனுப்பிய திருச்சபை (அப் 13:2)
 • உறுதியான திருச்சபை (மத் 16:18) 
 • உலகத்தைக் கலக்கிய திருச்சபை (அப் 17:6)
 • உலகத்திற்கு ஒத்துப்போகாத திருச்சபை (அப் 2:40)
 • உன்னதமான திருச்சபை (அப் 9:31)
 • உபத்திரவத்தை சகித்த திருச்சபை (அப் 8:1,3: 14:22)
 • உக்கிராணத்தைக் காத்துக்கொண்ட திருச்சபை (அப் 14:22; தீத்து 1:7-9)
 • உலகத்திற்கு இயேசுவைக் காண்பித்த திருச்சபையாக இருந்தன. (அப் 8:4; 11:26) 

ஆதி திருச்சபையினர்…

 • ஒருமனமாய் கூடி ஜெபித்தனர் (அப் 2:1-36)
 • எதிர்ப்புக்கு அஞ்சாதிருந்தனர் (அப் 4:1-23) 
 • உபத்திரவத்திலும் ஜெபத்தை விடாதிருந்தனர் (அப் 4:24-31) 
 • சபையாரது தவறுகளைத் தட்டிக்கேட்டனர் (அப் 5:1-11)
 • அற்புத அடையாளங்களை நடப்பித்தனர் (அப் 5:12) 
 • அதிசயங்களைக் கண்கூடாகக் கண்டனர் (அப் 5:12)
 • எதிர்ப்புகளிலும் விசுவாசத்தை கைவிடாதிருந்தனர் (அப் 5:18-24
 • எளியவர்களை விசாரித்து உபசரித்தனர் (அப் 6:1)
 • ஜெபிப்பதிலும் போதிப்பதிலும் தரித்திருந்தனர் (அப் 6:4) 
 • ஞானத்திலும் சாட்சியிலும் நிறைந்திருந்தனர் (அப் 6:3)

தேவனுடன் கொள்ளும் ஆழமான தொடர்பின் மிக உயர்ந்த விளைவு ஆத்தும வாஞ்சையே எனலாம். இந்த தணியாத வாஞ்சைதான் சுயநலமற்ற அன்பின் உன்னத வடிவம்.

 • சந்தோஷத்திலும் ஆவியிலும் நிரப்பப்பட்டனர் (அப் 13:52)
 • இரத்த சாட்சியாய் மரிக்கவும் துணிந்திருந்தனர் (அப் 7:54-60) 
 • தேவதூதனால் வழிநடத்தப்பட்டனர் (அப் 8:26)
 • பரிசுத்த ஆவியினால் வழிநடத்தப்பட்டனர் (அப்8:29) 
 • தனி ஜெபத்தில் வளர்ந்து இருந்தனர் (அப் 9:10-18) 
 • பயபக்திக்குரிய ஜீவியம் செய்தனர் (அப் 10:1-4)
 • ஊழியத்தால் அரசாங்கத்தை கலங்க வைத்தனர் (அப் 12:18-23)  
 • மந்திரவாதிகளை கலங்க வைத்தனர் (அப் 13:6-13)
 • அசுத்த ஆவிகளை விரட்டி மக்களை விடுவித்தனர் (அப் 16:16-18)
 • மனுஷ மகிமையை விரும்பாதிருந்தனர் (அப் 14:15)
 • ஒருவருக்கொருவர் இணைந்து செயல்பட்டனர் (அப் 14:28)
 • ஒருவருக்கொருவர் நற்சாட்சி பெற்றிருந்தனர் (அப் 16:2)
 • பாடுகளின்போது உண்மையாயிருந்தனர் (அப் 16:25-28)
 • விக்கிரகங்களைக் கண்டு மனங்கொதித்தனர் (அப் 17:16-32)
 • இயேசுவை கிறிஸ்து என்று பிரசித்தப்படுத்தினர் (அப் 17:1-3)

நூறுபேரில் ஒருவன் வேதாகமத்தைப் படிப்பான்; மற்ற தொண்ணூற்றொன்பது பேர் கிறிஸ்தவனைப் படிப்பார்கள் – டி.எல்.மூடி

 • காவலில் இருந்தபோதும் பிரசங்கித்து வந்தனர் (அப் 21:40)
 • குடும்பமாய் ஊழியஞ்செய்தனர் (அப் 21:8-9)
 • கிரமமாய் ஊழியஞ்செய்தனர் (அப் 18:23)
 • தேவ சித்தம் நடக்க காத்திருந்தனர் (அப் 21:14)
 • எதிரான மனிதர்களாலும், பிசாசுகளாலும் அறியப்பட்டிருந்தனர் (அப் 19:13-17)

மேலும்…

 • ஒருமனமாய் ஊழியஞ்செய்தனர் ஆர்வத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தைரியத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • மனப்பூர்வமாய் ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தேவனைக் கனப்படுத்தி ஊழியஞ்செய்தனர்
 • உபவாசத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தியாகத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தரிசனத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்

கிறிஸ்தவர்களின் வாழ்க்கையின்மூலம் வெளிப்படுகிற நற்கிரியைகளை வைத்துதான் மக்கள் கிறிஸ்தவத்தை நிதானிக்கின்றனர் – மாக்ஸ்வெல்

 • அற்புத அடையாளங்களோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • எல்லா மக்களுக்கும் ஊழியஞ்செய்தனர் 
 • எல்லா இடங்களிலும் ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தேவ சித்தத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தேவ வழிநடத்துதலோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • ஆத்தும பாரத்தோடு ஊழியஞ்செய்தனர்
 • தேவ நாம மகிமைக்கென்று ஊழியஞ்செய்தனர்

ஆவிக்குரிய மனிதன் தான் சந்திக்கும் போராட்டத்தில் அதை எப்படிக் கையாளுகிறான் என்பதை வைத்தே அவனுடைய ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சி இருக்கிறது. 

 • உண்மையுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • உபத்திரவங்களைச் சகித்தனர்
 • இரத்த சாட்சியாக மரிக்க ஒப்புக்கொடுத்தனர்
 • தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்
 • கற்றுக்கொள்ள வாஞ்சையாயிருந்தனர்
 • கடைபிடிக்க விருப்பமாயிருந்தனர்
 • விசேஷித்த குணங்களுடையவர்களாயிருந்தனர்
 • குறிக்கோள் உடையவர்களாயிருந்தனர்
 • கொடுக்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • தேவன்மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • தெய்வீக குணமுள்ளவர்களாயிருந்தனர்

சோதிக்கப்படாத ஆயிரம் கிறிஸ்தவர்களைக் காட்டிலும் சோதிக்கப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் சிறந்தவன் – மார்ட்டின் லூத்தர்

 • பணிவு உடையவர்களாயிருந்தனர்
 • ஒருவருக்கொருவர் மன்னிக்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • மாய்மாலமற்றவர்களாயிருந்தனர்
 • வல்லமை உடையவர்களாயிருந்தனர்
 • பொறுமை உள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • பெருமை இல்லாதவர்களாயிருந்தனர்
 • பரிசுத்தத்தின்மேல் வாஞ்சையுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • பரிசுத்த ஆவியைப் பெற்றவர்களாயிருந்தனர்
 • நன்றியுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • செயல்படுகிறவர்களாயிருந்தனர்
 • மனதுருக்கம் உள்ளவர்களாயிருந்தனர்

தேவனைப் புகழ்ந்துகொண்டே இருப்பது மட்டுமல்ல; தேவனால் புகழப்படும்படி வாழ்வதே உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை

 • வாழ்க்கையில் இயேசுவைப் பிரதிபலிக்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • தேவ அன்பினால் நிறையப்பட்டவர்களாயிருந்தனர்.
 • தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • தேவனால் நடத்தப்படுகிறவர்களாயிருந்தனர்
 • சுயத்தை சிலுவையின்மேல் அறைந்தனர்
 • சத்தியத்தில் வாழ்ந்தனர்
 • சிலுவை சுமக்க ஒப்புக்கொடுத்திருந்தனர்
 • மனப்பூர்வமாய் ஜெபித்தனர்
 • சபைக்கு உத்தரவாதமுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • ஆத்தும பாரம் உடையவர்களாயிருந்தனர்
 • இரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுகிறவர்களாயிருந்தனர்

பறவைகளைப்போல வானத்தில் பறக்கக் கற்றுக்கொண்டாலும், மீன்களைப்போலக் கடலில் நீந்த கற்றுக் கொண்டாலும் சகோதரராக ஒருமித்து வாழ இன்னும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை – மார்ட்டின் லுத்தர்கிங்

 • எழுப்புதலை வாஞ்சிக்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • ஒழுக்கமுடையவர்களாயிருந்தனர்
 • கடமைகளைச் சரியாய் நிறைவேற்றுகிறவர்களாயிருந்தனர்
 • பரிசுத்த கிரியை உடையவர்களாயிருந்தனர்
 • மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமுள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • பிரதிஷ்டை உள்ளவர்களாயிருந்தனர்
 • துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • சத்தியத்தை தைரியமாய் சொல்கிறவர்களாயிருந்தனர்
 • பூரண கிருபை பெற்றவர்களாயிருந்தனர்
 • பணத்தை முக்கியத்துப்படுத்தாதவர்களாயிருந்தனர்
 • இயேசுவை தங்களோடு வைத்துக்கொண்டனர்
 • இயேசுவை உயர்த்திக் காண்பிப்பதில் கவனமாயிருந்தனர்
 • மனிதரால் வரும் மகிமையைத் தேடாதிருந்தனர் தேவனை முக்கியப்படுத்தியிருந்தனர்
 • கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு சாட்சியாயிருந்தனர்
 • தேவனுக்குப் பயப்படுகிறவர்களாயிருந்தனர்
 • அற்புதங்கள் நடக்கும்போது தங்களை மறைத்துக் கொண்டனர்

மிஷனரி தரிசனமில்லாமல் மிஷனரிகளை அனுப்பாத சபை உயிரற்ற சபை; நற்செய்திப்பணியில் உற்சாகமற்ற சபை உறைந்து போகும். ஆஸ்வால்டு ஜே. ஸ்மித் 

 

வேதாகம கால திருச்சபை குறித்த உங்கள் பார்வையை பதிவிடுங்கள்

Leave a Reply