நினைவுகூருதல்

நினைவுகூருதல்

இதன் pdf file கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

நினைவு, நினைவுகூருதல் 

ஏற்கெனவே கூறிய காரியங்களையும், நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளையும் மறந்து விடாமல் மனதில் நினைவுகூருதல்.

தேவன் நினைவுகூரும் காரியங்கள்

 1. அவருடைய உடன்படிக்கைகள் (ஆதி 915-16; லேவி 26:42,45;சங் 105:8; எசே 16:60)
 2. அவருடைய சத்தியம் (சங் 98:3)
 3. அவருடைய கிருபை (சங் 98:3)
 4. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் (சங் 105:42)
 5. வாக்குத்தத்த தேசம் (லேவி 26:42)
 6. ஜனங்கள் மாம்சமானவர்கள் (சங் 78:39)
 7. நாமெல்லாம் மண் (சங் 10314)
 8. நம்முடைய உருவம் (சங் 10314)
 9. நாமெல்லாம், காற்றைப் போல திரும்பி வராமல் அகலுகிறவர்கள் (சங் 78:39)
 10. மனுஷனுடைய பாவம் – அதை நியாயம் தீர்ப்பார் (ஓசி 8.13).

மனுஷன் நிளைவுகூரும் காரியங்கள்

 1. குற்றம் (ஆதி 419)
 2. மச்சம் (எண் 11:5)
 3. வெள்ளரிக்காய்கள் (எண் 11:5)
 4. கொம்மட்டிக்காய்கள் (எண் 11:5)
 5. கீரைகள் (எண் 11:5)
 6. வெண்காயங்கள் (எண் 11:5)
 7. வெள்ளைப்பூண்டுகள் (எண் 11:5)
 8. இருளின் நாட்கள் (பிர 11:8)
 9. தன் சொந்த வழிகள் (எசே 16.63)
 10. தன்பேரில் தன் சகோதரனுக்குக் குறை உண்டென்று நினைவு கூருதல் (மத் 5:23)

நாம் நினைவுகூரவேண்டுமென்று தேவன் நமக்கு கட்டளையிட்டுள்ள காரியங்கள்

 1. கர்த்தரின் கற்பனைகள் (எண் 15:39-40)
 1. கர்த்தர் (உபா 818)
 1. கர்த்தருடைய அதிசயங்கள், அற்புதங்கள் (1நாளா 16:12)
 1. சிருஷ்டிகர் (பிர 12:1)
 1. முந்திப் பூர்வ காலத்தில் நடந்தவைகள் (ஏசா 46.9)
 1. கர்த்தருடைய வார்த்தை (யோவான் 15:20; யோவான் 16:4; யூதா 1:17)
 1. இயேசு கிறிஸ்து (2தீமோ 2:8)
 1. கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களோடே நீங்களும் கட்டப்பட்டவர்கள்போல் அவர்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் (எபி 13:3) 
 1. தேவ வசனத்தை உங்களுக்குப் போதித்து உங்களை நடத்தினவர்களை நீங்கள் நினையுங்கள் (எபி 13:7)
 1. நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாயென்பதை நினைத்துக் கொள் (வெளி 2:5)

தேவன் மறக்கவேண்டுமென்று மனுஷன் விரும்பும் காரியங்கள்

 1. இளவயதின் பாவங்கள் (சங் 25:7)
 1. பூர்வகாலத்து அக்கிரமங்கள் (சங் 79:8), அவர்கள் அநியாயங்களைக் கிருபையாய் மன்னித்து, அவர்கள் பாவங்களையும், அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமலிருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (எபி 812; எபி 1017).

[su_heading size=”24″ align=”left” id=”H2″]Pdf file Download Section[/su_heading]

[su_button id=”download” url=”https://www.mediafire.com/file/twogc64afbg4n35/Ninaivu+kooru.pdf/file” target=”blank” style=”3d” size=”9″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round” icon=”icon: download”]Download PDF Now[/su_button]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *