பழைய ஏற்பாட்டு பத்தகங்கள்

பழைய ஏற்பாட்டு பத்தகங்கள்

சட்ட நூல்கள் ஐந்து

 1. ஆதியாகமம்
 2. யாத்திராகமம்
 3. லேவியராகமம்
 4. எண்ணாகமம்
 5. உபாகமம் 

12 வரலாற்று நூல்கள்

அ) சிறையிருப்பின் முன் (9 புத்தகங்கள்)

(1) கானானை வெல்லுதல், நியாயாதிபதிகள் காலம் (3 புத்தகங்கள்)

 1. யோசுவா
 2. நியாயாதிபதிகள்
 3. ருத்

(2) இராஜாக்கள் காலம் (6 புத்தகங்கள்)

 1. 1 சாமுவேல்
 2. 2 சாமுவேல்
 3. 1 இராஜாக்கள்
 4. 2 இராஜாக்கள்
 5. 1 நாளாகமம் 
 6. 2 நாளாகமம்

(ஆ) சிறையிருப்பின் பின் (3 புத்தகங்கள்)

 1. எஸ்றா.
 2. நெகேமியா
 3. எஸ்தர்

(இ) பாட்டாகமம் 5

 1. யோபு
 2. சங்கீதம்
 3. நீதிமொழிகள் 
 4. பிரசங்கி
 5. உன்னதப்பாட்டு 

(ஈ) தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள்

1. தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள் பெரியன 5 (5புத்தங்கள்)

(அ)சிறையிருப்புக்கு முன்பு (3 புத்தகங்கள்)

 1. ஏசாயா
 2. எரேமியா
 3. புலம்பல்

(ஆ)சிறையிருப்பிள்போது (2 புத்தகங்கள்)

 1. எசேக்கியேல்
 2. தானியேல்

2. சிறிய தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள் 12 (12 புத்தகங்கள்]

(அ) சிறையிருப்பிற்கு முன்பு) (9 புத்தகங்கள்)

 1. ஓசியா
 2. யோவேல்
 3. ஆமோஸ்
 4. ஒபதியா
 5. யோளா
 6. மீகா
 7. நாகூம்
 8. ஆபகூக்
 9. செப்பனியா 

(ஆ) சிறையிருப்புக்குப் பின்பு (3 புத்தகங்கள்)

 1. ஆகாய் 
 2. சகரியா
 3. மல்கியா

Leave a Reply