ஆராதனையின் இரகசியம்

ஆராதனையின் இரகசியம் யாத்திராகமம் 3:12 - அதற்கு அவர்: நான் உன்னோடே இருப்பேன். நீ ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்துவந்தபின், நீங்கள் இந்த மலையில் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வீர்கள். நான் உன்னை அனுப்பினேன் என்பதற்கு இதுவே அடையாளம் என்றார்.  யாத்திராகமம் 3:10 -…

Continue Readingஆராதனையின் இரகசியம்

தொழுதுகொள்ளுதல்

தொழுதுகொள்ளுதல் 'தேவன் மனிதனைப் படைத்ததற்கான முதன்மையான நோக்கம் அவன் நம்மைத் தொழுதுகொள்ள வேண்டும் என்பதாகும்' என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. வாளத்திலும் பூமியிலும் பூமியின்கீழும் இருக்கும் யாவும் தேவனைத் தொழுதுகொள்ளவேண்டும் (வெளி.5:13), பிராசுகள் இயேசுவைப் பணிந்துகொண்டு அவரிடம் விண்ணப்பம் செய்கின்றன (மாற்.5:2-12)…

Continue Readingதொழுதுகொள்ளுதல்