நித்திய பாதுகாப்பு

நித்திய பாதுகாப்பு1. ஒரு நபர் இரட்சிப்புக்காக உண்மையிலே இயேசுக்கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கை வைக்கும்போது, அந்நபர் அதன் பின்னர் வாழ்நாள்முழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவராகவே இருக்கிறார். அவர் ஒருபோதும் தனது இரட்சிப்பை இழந்து போவது இல்லை.2.நமது நிலை குறித்த முறைமை: (ரோமர் 8:38-39)நாம் கிறிஸ்துவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளோம் (Aறிஸ்துவுக்குள்…

Continue Readingநித்திய பாதுகாப்பு

நித்திய ஜீவன்

நித்திய ஜீவன்1. மனுக்குலம் தேவனுடன் ஐக்கியங்கொண்டு மகிழவே, அவரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டனர். 2பேதுரு 3:9.2. நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பது இயேசுக்கிறிஸ்துவில் வைக்கும் விசுவாசத்தினால் மூலமே யோவான் 3:36, 5:24, அப்போஸ்தலர்13:46, கலாத்தியர் 6:8, மத்தேயு 25:46.3. ஜீவனயும் மரணத்தையும் குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள்…

Continue Readingநித்திய ஜீவன்

தெரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் முன்குறித்தல்

தெரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் முன்குறித்தல்1. வேதாகம அடிப்படையிலான முன்குறித்தல், மனித சுய சித்தத்துடன் முறண்படுவது சு இல்லை2. கிறிஸ்து கடந்த கால நித்தியத்தில் குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக முன்குறிக்கப்பட்டவராய் இருந்தார். – சிலுவைக்குசென்று மகிமைக்கு உயர்த்தப்படுவது (ஏசாயா 42:1, 1 பேதுரு 2:4-6,…

Continue Readingதெரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் முன்குறித்தல்

எப்படி மனந்திரும்பக்கூடாது ? – 1

எப்படி மனந்திரும்பக்கூடாது ? – 11. நியாயத்தீர்ப்புக்குத் தப்பிக்கொள்ளவே மனந்திரும்பக்கூடாது.மனந்திரும்பதலுக்கான முக்கிய காரணம் —மத் 3:2… ஏனென்றால் … பரலோக இராஜ்யம், நரகமல்ல, சமீபம்!”இராஜ்யம்’ = அரசாட்சி, ஆளுகை, கர்த்தத்துவம்சரியான பிரதிபலிப்பு: தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டனர் (வச 6)தவறான பிரதிபலிப்பு: பரிசேயர், சதுசேயர் ……

Continue Readingஎப்படி மனந்திரும்பக்கூடாது ? – 1

யுகங்கள்

யுகங்கள்1.பொதுவான வேதபகுதி (எபேசியர் 3:1-5)2. திறவுகோல் வார்த்தைகள் :வசனம் 2 – யுகம் – உக்கிராணத்துவம் அல்லது நிர்வாகம்வசனம் 3 இரகசியம் – சபை யுகத்தை குறிப்பிடுகிறதுவசனம் 5 – மற்ற சந்ததிகள் – பழைய ஏற்பாட்டு யுகங்களை குறிப்பிடுகிறது.3. யுகம்…

Continue Readingயுகங்கள்

விசுவாசிகளின் இறுதி நிலை

விசுவாசிகளின் இறுதி நிலை1. இயேசுக்கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்போருக்கு இப்பொழுது நித்திய ஜீவனும் (1 யோவான் 5:11-13). மரிக்காமல் இருக்கும் நிலையும் அருளப்படுகிறது. (யோவான் 11:25,26, யோவான் 8:51)2. விசுவாசிகள் மரிக்கும்போது “நித்திரையடைவதாக” கூறப்படுகிறது (1 தெசலோனிக்கேயர் 4:14). ஆத்துமா சரீரத்தைவிட்டுப்பிரிந்து உணர்வுகளுடன் கிறிஸ்துவுடன்…

Continue Readingவிசுவாசிகளின் இறுதி நிலை