எப்படி மனந்திரும்பக்கூடாது ? – 1

எப்படி மனந்திரும்பக்கூடாது ? – 1

1. நியாயத்தீர்ப்புக்குத் தப்பிக்கொள்ளவே மனந்திரும்பக்கூடாது.

மனந்திரும்பதலுக்கான முக்கிய காரணம் —

 • மத் 3:2… ஏனென்றால் … பரலோக இராஜ்யம், நரகமல்ல, சமீபம்!
 • ”இராஜ்யம்’ = அரசாட்சி, ஆளுகை, கர்த்தத்துவம்

சரியான பிரதிபலிப்பு: 

 • தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டனர் (வச 6)

தவறான பிரதிபலிப்பு: 

 • பரிசேயர், சதுசேயர் … “ஆனால்…..” (வச 7,8}

தவறான நோக்கிற்கு எடுத்துக்காட்டுகள்

 •  பார்வோன் (யாத் 9:33-35) … கல்மழை நின்றதும்! “பின்னும் பாவம் செய்து … இதயத்தைக் கடினப்படுத்தினான்” 
 • ப நியாயாதிபதிகளின் காலத்தில் (நியா 2:16-19) “… அவர்கள் வழியைச் சீக்கிரமாய் விட்டு விலகி…
 • இதுதான் “லவுகீக துக்கம்” (2 கொரி 7:9-11) 

எடுத்துக்காட்டு: 

 • பெரும்பாலான இன்றைய மனந்திரும்புதல்கள்

மனந்திரும்புவதற்குச் சரியான காரணங்கள்—

அ) தேவ பயம் 

 • யோசேப்பு -ஆதி 39:9
 • மருத்துவச்சிகள் – யாத் 1:17
 • நெகேமியா – நெகே 5:15

துன்மார்க்கத்திற்கு அடிப்படைக் காரணம்

 • சங் 36:1 .., துன்மார்க்கன்… தெய்வ பயம் இல்லை…
 • அசுசியை நீக்கிவிட்டு .. பரிசுத்தமாகுதலைத் தொடருவோம்- “தேவ பயத்தோடே…” 2 கொரி 7:1
 • ஒரு கள்ளன் அடுத்தவனிடம் சொன்னது: “நீ தேவனுக்குப் பயப்படுகிறதில்லையா?” லூக் 23:40,41
 • இவ்விதப் பாவவுணர்வும் மனந்திரும்புதலும் இருந்ததால்தான் கடைசி வேளையிலும் நொடிப்பொழுதில் இரட்சிக்கப்பட்டான்.

ஆ)தேவ அன்பு

 • 2 கொரி 5:14,15 … என்னே அன்பு! அவர் நமக்காய்ப் பாவமானார்!
 • :20,21 … பாவமற்றவர் பாவமானாரே! மனந்திரும்ப நெருக்கி ஏவும் அன்பு…
 • வெளி 3:19…. “நேசிக்கிறவர்களைக் கடிந்துகொள்கிறேன்” என்னை இவ்வளவாய் நேசித்தவரை நான் துக்கப்படுத்துவதெப்படி?

இ) தேவ வசனம்

– செல்வந்தன்… லாசரு 5 சகோதரர்கள்

 • லூக் 16:29,31 … “மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் உண்டு திருவார்த்தையே முடிவானது!

தேவ வசனத்தின் மூலம்தான் மெய்யான உணர்வு

 • சங் 19:7அ … “ஆத்துமாவை உயிர்ப்பிக்கிறது …”
 • :11 “எச்சரிக்கப்படுகிறேன்.. மிகுந்த பலன்”

வேத வசனத்தின் உணர்த்துவிப்புக்கு நாம் அடிபணியும்போது, பரிதபிக்கும் பிரதான ஆசாரியரின் உதவி நமக்குண்டு-

 • எபி 4:12,13 … “வார்த்தை” (உணர்த்துவிப்பு)
 •  :14-16 “பிரதான ஆசாரியர்… கிருபாசனம்” (உதவி)

Leave a Reply