ஜெபம் PDF

ஜெபம்

பொருளடக்கம்

A.மறைவான இடம்

B. ஜெபத்தைக் குறித்த ஐந்து கட்டளைகள்

1. எப்போதும் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும்

2.சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு ஜெபம் பண்ணுங்கள்

3.ஊழியர்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

4. அதிகாரத்திலுள்ளவர்களுக்காக ஜெபம் செய்யுங்கள்

5.உங்கள் விரோதிகளுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள்

C. எப்போது ஜெபிப்பது?

D. என்ன ஜெபிப்பது?

Leave a Reply