தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள் pdf

தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள்

பொருளடக்கம்

தேவன் தெரிந்து கொள்ளும் மனிதர்கள்

1.பவுல் யாருக்கு ஊழியம் செய்யும்படி தேவன் பவுலை அனுப்பினார்?

2.பேதுருஇந்தப் பணிக்கென பேதுருவைத் தகுதியுள்ளவராக்கியது எது?

Leave a Reply