மனிதனும் சாத்தானும்!

மனிதனும் சாத்தானும்!

மனிதனும் சாத்தானும்!

பொருளடக்கம்

1.A.மனிதன் தேவ சாயலில் படைக்கப்பட்டவன் ஆளுகை செய்யும்படி

2.B.லூசிபர்

3.C.சோதனை

4.D. இதன் விளைவு

5.E.புதுப்பிப்பதற்கான ஆண்ட வரின் மாபெரும் திட்டம்

Leave a Reply