மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள் pdf

மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள்

பொருளடக்கம்

1.மோசேக்குக் கொடுக்கப் பட்ட ஐந்து கொள்கைகள்

1.1.1.உதவி செய்யத்தக்க வகையில் மற்றவர்களைப் பயிற்றுவித்தல்

1.1.1.ஒவ்வொருவரும் மற்ற ஒருவருக்குப் போதித்தல்.

1.1.2.b. நிலைத்திருக்கும் கனி.

1.1.3.c. தலைவர்களைக் கண்டெடுங்கள்.

1.2.2. அவர்களுக்கு வேதாகமத்தைப் போதியுங்கள்

1.2.1.a. கற்பதில் சாதனை படைப் பது இறுதி நோக்கமல்ல.

1.2.2.b, “உழைக்கும் தலைவர்களைத் தேடுங்கள்.

1.3.3. அவர்கள் செய்யவேண்டிய பணியைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

1.3.1.a.அவர்கள் ஈடுபாடு கொள்ளும்படி செய்யுங்கள்.

1.3.2.b. குறுகிய காலப் பயிற்சியே சிறப்பானது.

1.3.3.C. செயல்முறைப்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளியுங்கள்

1.4.4. அபிஷேகத்தை மற்றவரிடம் கொடுத்தல்

1.4.1. a. அபிஷேகம் அத்தியாவசியமானது.

1.4.2.b. அபிஷேகம் பெற்ற தலைவர்கள் மற்றவர்களுக்குப் பயிற்சியளிக்க வேண்டும்.

1.43.C. அபிஷேகம் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது.

14.4.d. அபிஷேகத்தைப் பரிமாற்றம் செய்வது யார்?

1.5.5. பாரத்தைப் பரிமாற்றம் செய்யுங்கள்

1.5.1.g. தலைமைப் பொறுப்பு என்பது ஆளுகைப் பதவியல்ல.

1.5.2.1) யோதாம் கூறிய உவமைக் கதை.

1.5.3.2) பவுல் ஒரு முன்மாதிரி:

1.5.4.b. திருச்சபைத் தலைவர் ஒரு பாரம் சுமப்பவர்,

Read Pdf

Part 1Part 2Part 3

Leave a Reply