சங்கீதம் அறிமுகம் 2 pdf

பொருளடக்கம்

புத்தகத்தின் பெயர்:-

எண் அமைப்பு:-

சங்கீத புத்தகத்தில் இல்லாத சில சங்கீதங்கள்:-

சங்கீத புத்தகத்தின் பகுதிகள்:-

I). இருவகையாக பிரிக்கும் முறை:-

II). முப்பகுதி பிரிவு முறை:-

A). தேவனுடைய பெயர்களை அடிப்படையாக கொண்ட மூன்று பிரிவுகள்:-

 • 1). யாவே – ஆண்டவர் சங்கீதங்கள்:-
 • 2). ஏலோஹீம் சங்கீதங்கள்:-
 • 3). யாவே சங்கீதங்கள்:-

B). மனநிலை அடிப்படையிலான மூன்று பிரிவுகள்:-

 • 1). துயர மனநிலை பாடல்கள்:-
 • 2). மகிழ்ச்சி மனநிலை பாடல்கள்:-
 • 3). சாதாரன மனநிலை பாடல்கள்:-

III). நாற்பகுதி பிரிவு:-

IV). ஐம்பகுதி பிரிவு முறை:-

சில முக்கிய குறிப்புகள்:-

தலைப்புகள்:-

 • 1). பாடலின் தன்மை:-
 • 2). வழிபாட்டு குறிப்புகள்:-
 • 3). இசை குறிப்புகள்:-

சங்கீதங்களின் வகைகள்:-

 • 1).இறை புகழ் சங்கீதங்கள்:-
 • 2). புலம்பல் சங்கீதங்கள்:-
 • 3). நம்பிக்கை சங்கீதங்கள்:-
 • 4). செய் நன்றி சங்கீதங்கள்:-
 • 5). அரச சங்கீதங்கள்:-
 • 6). அறிவுரை கூறும் சங்கீதங்கள்:-

Pdf Download

Leave a Reply