சத்தியத்தின் இரகசியங்கள் pdf free download

பொருளடக்கம்

சத்தியத்தின் முக்கியத்துவம்:

பிதாவின் சித்தம் என்றால் என்ன?

சத்தியம் என்றால் என்ன?

எவைகளை வேதம் சத்தியம் என்று கூறுகிறது:-

சத்தியம் என்பது யாரைக் (எதை) குறிக்கிறது

 • 1. பிதாவாகிய தேவனே சத்தியம்
 • 2. குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவே சத்தியம்
 • 3. பரிசுத்த ஆவியானவரே சத்தியம்
 • 4. எழுத்துக்களே சத்தியம்
 • 5. தேவனுடைய வார்த்தையே சத்தியம்
 • 6. வேத வசனமே சத்தியம்
 • 7. பரிசுத்த வேதாகமம் முழுவதும் சத்தியம்

தேவனும் வேதமும் ஒன்றே என்பதற்கு சில ஆதாரங்கள்

 • 1.  சமாதானம்
 • 2.விடுதலை
 • 3. பரிசுத்தம் (சுத்திகரிப்பு)
 • 4. மீட்பு, மன்னிப்பு
 • 5. அன்பு கூற வேண்டும்
 • 6. வெளிச்சம்
 • 7. நன்மை
 • 8. கனி
 • 9. ஜீவன்

முடிவுரை:

சத்தியத்தை அறிவது எப்படி?

 

Please wait……..


[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/h5poz3egqzrn5ar” target=”blank” style=”3d” wide=”yes” center=”yes”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply