வெளிப்படுத்தின விசேஷம் விளக்கம் அதிகாரம் 1 pdf

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் விளக்கம் அதிகாரம் 1 pdf

உள்ளடக்கம்

1. தலைப்பும் ஆசிரியரும்

2. பொருள் விளக்கம்

3. “சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டியவைகள்”

4. வசனங்களில் உள்ள முக்கிய வார்த்தைகளுக்கான கிரேக்க வார்த்தைகள்

5. வசளங்களுக்கான விளக்கம்

6. யோவான் நாடு கடத்தப்பட்டதற்குக் காரணங்கள்

7. ஏழு சபைகள் என்பதன் வியாக்கியானங்கள்

8. மேலும் சில………….

 please wait…….

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/smkmt1tj6jiujeq” target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply