வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 4 விளக்கம் pdf 

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 4 விளக்கம் pdf 

உள்ளடக்கம்

  1. திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசல்
  2. வெளி 4:1 ஆவது வசனத்திற்குப் பின்பு இஸ்ரவேலைப் பற்றி விசேஷமாகக் கூறப்பட்டிருக்கும் காரியங்கள்
  3. மனுஷர் ஆவிக்குள்ளானதற்கு எடுத்துக் காட்டுக்கள்
  4. சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பிறகு நடைபெறப்போகும் நிகழ்ச்சிகள்
  5. ஒரு சிங்காசனம்
  6. இருபத்து நான்கு சிங்காசனங்கள்
  7. மூப்பர்கள்” என்னும் வார்த்தை உயிர்த்தெழுந்த பரிசுத்தவான்களைக் குறிக்கும் என்பதற்குச் சான்றுகள்
  8. மீட்கப்பட்டவர்களின் கூட்டத்தில் இருப்பவர்கள்
  9. நான்கு ஜீவன்கள்
  10. இருபத்து நான்கு மூப்பர்கள்Please wait…..

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/mtaav1nsyp5kjw2″ target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply