வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 6 விளக்கம் pdf 

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 6 விளக்கம் pdf 

உள்ளடக்கம்

 1. முதலாம் முத்திரை
 2. வெள்ளைக்குதிரையின்மேல்
 3. ஏறியிருந்தவன்
 4. வெள்ளைக்குதிரையின்மேல் ஏறி இருந்தவன் அத்திக்கிறிஸ்து என்பதற்குச் சான்றுகள்
 5. இரண்டாம் முத்திரை
 6. மூன்றாம் முத்திரை
 7. நாலாம் முத்திரை
 8. ஐந்தாம் முத்திரை
 9. ஆறாம் முத்திரை
 10. பெரிய காரியங்கள்
 11. தானியேலின் எழுபதாவது வாரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் நான்கு பூமியதிர்ச்சிகள்
 12. தானியேலின் எழுபதாவது வாரத்தில் சூரியன் கருப்பாக மாறிய ஐந்து நிகழ்ச்சிகள்
 13. தேவனுடைய கோபாக்கினை வெளிப் பட்டதை உணர்ந்த ஏழு பிரிவினர்Please wait…..

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/vi3jos1l5mctl3h” target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply