வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 9 விளக்கம் pdf

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அதிகாரம் 9 விளக்கம் pdf

உள்ளடக்கம்

  1. ஐந்தாம் எக்காளம்
  2. ஐந்துமாதமளவும்
  3. வெட்டுக்கிளிகளின் உருவம்
  4. அபெத்தோன், அப்பொல்லியோன்

ஆறாம் எக்காளம்

  1. நான்கு தூதர்களும் அவிழ்த்து விடப்பட்டார்கள்
  2. குதிரைச் சேனைகள்
  3. மனந்திரும்பவில்லைPlease wait……

[su_button id=”download”  url=”https://www.mediafire.com/download/zdtwu0wut7z21c8″ target=”blank” style=”3d” size=”14″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Download pdf file [/su_button]

Leave a Reply