பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம்  pdf

பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம் பொருளடக்கம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள  வரலாற்று புத்தகங்கள் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்கள்  பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள இதர புத்தகங்கள்  வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலம்  வேதாகமத்தின் ஆசிரியர் எழுதியவர்கள்  தள்ளுபடி ஆகமங்கள்  பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள மொழிகள்  புதிய ஏற்பாட்டு…

Continue Readingபரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம்  pdf

நமது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்கள்

நமது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்கள் சமாதானம் பெரிதாய் இருக்கும் - ஏசா 54:13 பூமியை சுதந்தரித்து கொள்வார்கள் - சங் 25:13 நமது பிள்ளைகளை வர்த்திக்க பண்ணுவார் - சங் 115:14 அடைக்கலம் கிடைக்கும் - நீதி 14:26 அப்பத்துக்காக இரந்து…

Continue Readingநமது பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் ஆசிர்வாதங்கள்