பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம்  pdf

பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம்

பொருளடக்கம்

 • பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள  வரலாற்று புத்தகங்கள்
 • தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்கள் 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள இதர புத்தகங்கள் 
 • வேதாகமம் எழுதப்பட்ட காலம் 
 • வேதாகமத்தின் ஆசிரியர் எழுதியவர்கள் 
 • தள்ளுபடி ஆகமங்கள் 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள மொழிகள் 
 • புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தை எழுத பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள் 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தின் இலக்கிய நயம் ( 
 • வேதாகமம் ஒரு அறிவியல் களஞ்சியம் என்பதற்கு சில சான்றுகள் 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தின் மொழி மாற்றங்கள் 
 • வேதாகமத்தின் மையக்கருத்து  
 • தமிழில் பரிசுத்த வேதாகமம் பிறந்த வரலாறு 
 • பரிசுத்த வேதாகமத்தை குறித்த கூடுதலான தகவல்கள்  

[su_button url=”https://www.mediafire.com/file/gj3g9xeaqoecvd8/%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25B0%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%259A%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4_%25E0%25AE%25B5%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%2585%25E0%25AE%25B1%25E0%25AE%25BF%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_Introduction_to_The_Holy_Bible.pdf/file” target=”blank” style=”3d” size=”8″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o”]Download PDF[/su_button]

[su_divider text=”Read Article” anchor=”https://www.bibleinfo.xyz/%e0%ae%aa%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%b5%e0%af%87%e0%ae%a4%e0%ae%be%e0%ae%95%e0%ae%ae%e0%ae%ae%e0%af%8d/” style=”double” divider_color=”#770812″ link_color=”#0d0a9e” size=”5″]

1 thought on “பரிசுத்த வேதாகமம் அறிமுகம்  pdf”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *