வேதம் தேவனுடைய வார்த்தை – சான்றுகள் pdf

Contents

இயேசு கிறிஸ்துவின் சான்றுகள்… 1

முரண்பாடு இல்லை…….. 1

கருத்து வேறுபாடு இல்லை…….. 2

மேற்கோள்கள்… 2

எக்காலத்திற்கும் பொருந்தும்… 3

உறுதி தன்மை…….. 3

தீர்க்கதரிசனத்தின் சான்றுகள்… 3

வாழ்வை மாற்றக்கூடியது… 4

அழிக்க முடியாதது     4 

 

[su_button url=”https://www.mediafire.com/file/frqv4uexnf9qtwt/%25E0%25AE%25B5%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25AE%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%2587%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25A9%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2588%25E0%25AE%25AF_%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B0%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%2588_%25E0%25AE%258E%25E0%25AE%25A9%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25B1%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%259A%25E0%25AF%258D_%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25A9%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25B1%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%258D.pdf/file” target=”blank” style=”3d” size=”12″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: file-pdf-o”]Download PDF[/su_button]

Read Article

Leave a Reply