ஒரே நாளில் நிறைவேறிய சிலுவைக்கான தீர்க்கதரிசனங்கள்:

ஒரே நாளில் நிறைவேறிய சிலுவைக்கான தீர்க்கதரிசனங்கள்

ஒரே நாளில் நிறைவேறிய சிலுவைக்கான தீர்க்கதரிசனங்கள்:

சங் 41:9 காட்டிக்கொடுக்கப்படுவார் மத் 10:4; 26:49,50

சக 11:12,13 முப்பது வெள்ளிக்காசுக்கு விற்கப்படுவார் மத் 26:15

சக 11:13 அந்தக் காசு தேவாலயத்தில் எறியப்படும் மத் 27:5

சக 11:13 அந்தக்காசினால் குயவன் நிலத்தை வாங்குவர் மத் 27:7

சக 13:7 சீடர்களால் கைவிடப்படுவார் மாற் 14:50

சங் 35:11 பொய்க் குற்றம் சாட்டப்படுவார் மத் 26:59,60

ஏசா 53:7 குற்றம் சாட்டப்படும்போது காயப்படுத்தப்படுவார் மௌனமாக இருப்பார் மத் 27:12

ஏசா 53:5  காயப்படுத்தப்படுவார் யோவா 20:25

ஏசா 50:6  அடிக்கப்படுவார். துப்பப்படுவார் மத் 26:67

மீகா 5:1 கன்னத்தில் அடிக்கப்படுவார் மாற் 14:65

சங் 22:7,8 பரியாசம் பண்ணப்படுவார் மத் 27:31

சங் 109:24,25 மிகவும் தள்ளாடுவார் யோவா 19:17; லூக் 23

சங் 22:16; சக 12:10 கரங்கள் துளைக்கப்படும் லூக் 23:33

ஏசா 53:12 அக்கிரமக்காரருடன் தீர்ப்பிடப்படுவார் அக்கிரமக்காரருக்காகவும்

வேண்டுதல் செய்வார் மத் 27:38 லூக் 23:34

ஏசா 53:3 சொந்த மக்களால் கைவிடப்படுவார் யோவா 7:5,48 

சங் 69:4 காரணமின்றி பகைக்கப்படுவார் யோவா 15:25 

சங் 38:11 நண்பர் தூரமாவர் லூக் 23:49 

சங் 109:25 மக்கள் தலைகளைத் துலுக்குவர்  மத் 27:39 

சங் 22:17 அவர்கள் நோக்கிப் பார்த்துக் கொண்டிருப்பர் லூக் 23:35 

சங் 22:15 உடைக்காக சீட்டிடுவர் யோவா 19:23,24

சங் 69:21  தாகமாயிருப்பார் யோவா 19:28 

சங் 69:21 காடியைக் குடிக்கக் கொடுப்பர் மத் 27:34

சங் 22:1 அவரது கதறல் கேட்கப்படவில்லை  மத் 27:46

சங் 31:5 பிதாவினிடத்தில் தனது ஆவியை ஒப்படைப்பார் லூக் 23:46

சங் 34:20 எலும்புகள் முறிக்கப்படாது யோவா 19:33

சங் 22:14 இருதயம் உடைந்தவராவார் யோவா 19:34

சக 12:10 குத்தப்படுவார் யோவா 19:34

ஆமோ 8:9 அந்தகாரம் தோன்றும் மத் 27:45

ஏசா 53:9 ஐசுவரியவானாக அடக்கம் பண்ணப்படுவார் மத் 27:57-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *