ஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள்

ஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள் "உம்முடைய கைகளில்” (லூக்கா 23:46) துன்பம் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்தாயிற்று; பேசுவதற்குச் சில வார்த்தைகளே எஞ்சியிருந்தன. இயேசு தமது ஜீவனை விடத் தயாரானார். இயேசு: "பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன்" என்று மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டுச்…

Continue Readingஒப்புக்கொடுத்தலின் வார்த்தைகள்

வெற்றியின் வார்த்தைகள்

வெற்றியின் வார்த்தைகள் "முடிந்தது” (யோவான் 19:30) வெற்றியின் வார்த்தைகளைச் சொல்வதற்கான வேளை அமைந்தது. சிலுவையில் இயேசு மேற்கொண்ட யுத்தத்தின் விளைவின்மேல் சந்தேகம் உள்ள எவரும் யோவான் 19:30ஐக் கவனிக்க வேண்டும்: "இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு, முடிந்தது என்று சொல்லி ...…

Continue Readingவெற்றியின் வார்த்தைகள்

பாடுகளின் வார்த்தைகள்

பாடுகளின் வார்த்தைகள் "ஏன் என்னைக் கைவிட்டீர்?” (மத். 27:46) காட்சி பின்வருமாறு அமைந்தது: கொல்கொதாவில் திகைப்பூட்டும் வகையில் திடீரென இருள் மூடிற்று, அது இயேசுவை, அவரது உருவத்தை எல்லாக் கண்களுக்கும் மறைத்தது. கூட்டத்தாரின் உதடுகளிலிருந்து கேலிச் சொற்கள் அகன்று போயின. பயமும்,…

Continue Readingபாடுகளின் வார்த்தைகள்

தனிமைக்கான வார்த்தைகள்

தனிமைக்கான வார்த்தைகள் "அதோ உன் மகன்" (யோவான் 19:25-27) கல்வாரிக் காட்சியை நாம் காணுகையில், அங்கிருந்த எல் லோருமே இயேசுவை நிந்திக்கவில்லை என்பற்காக நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். அங்கிருந்த ஒரு சிலர் அவருக்காகக் கவலைப் பட்டனர். யோவான், "இயேசுவின் சிலுவையினருகே அவரு…

Continue Readingதனிமைக்கான வார்த்தைகள்

நம்பிக்கையின் வார்த்தைகள்

நம்பிக்கையின் வார்த்தைகள் "என்னோடிருப்பாய்" (லூக்கா 23:39-43) சிலுவையில் அறையப்பட்ட குற்றவாளிகளின் நிலை ஒரு முடிவில்லாததாகக் காணப்பட்டிருக்கும். கேலி செய்யும் கூட்டமானது வெறியுடன் சிலுவையைச் சுற்றிலுமிருந்து தங்களது வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தது, அவர்கள்: "மற்றவர்களை இரட்சித்தான். தன்னைத்தான் இரட்சித்துக் கொள்ளத் திராணியில்லை. நாம்…

Continue Readingநம்பிக்கையின் வார்த்தைகள்

மன்னிப்பின் வார்த்தைகள்

மன்னிப்பின் வார்த்தைகள் "இவர்களுக்கு மன்னியும்” (லூக். 23:34) சிலுவையின் ஊர்வலம் கல்வாரியை அடைந்தபோது, இயேசுளின் வஸ்திரங்கள் உரியப்பட்டன; ஐந்து நாட்களுக்கு முன்புதான், எருசலேமில் இருந்தவர்கள், இயேசு வரும் வழியில் விரிக்கத் தங்கள் வஸ்திரங்களைக் கழற்றினார்கள்; இப் பொழுதோ அவர்கள் அவரது வஸ்திரத்தை…

Continue Readingமன்னிப்பின் வார்த்தைகள்