இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் 2

 

இயேசுவின் ஏழுவித இரத்தம்

இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் 2 

  • 1. தேவ இரத்தம். அப். 20:28
  • 2. மாசற்ற இரத்தம், 1பேது 1:19
  • 3. விலையேறப்பெற்ற இரத்தம். 1பேது 1:19
  • 4. குற்றமில்லாத இரத்தம். மத் 27:4
  • 5. புது உடன்படிக்கையின் இரத்தம். [மத் 26:28; மாற் 14:24; லூக் 22:20]
  • 6. தெளிக்கப்படும் இரத்தம். எபி 12:24; 1பேது 1:2 
  • 7. பாவங்களை நீக்கி சுத்திகரிக்கும் இரத்தம். (1யோவா 1:7;வெளி 1:6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *