யூதா 1:9 விளக்கம்

யூதா 1:9 விளக்கம் பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல் மோசேயினுடைய சரீரத்தைக்குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப் பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்து கொள்வாராக என்று சொன்னான். தொடர்பு வசனங்கள் A உபா 34:6; தானி 10:13, 21; 12:1;…

Continue Readingயூதா 1:9 விளக்கம்

யூதா 1:8 விளக்கம்

யூதா 1:8 விளக்கம் யூதா 1:8. அப்படிப்போலவே, சொப்பனக்காரராகிய இவர்களும் மாம்சத்தை அசுசிப்படுத்திக்கொண்டு, கர்த்தத்துவத்தை அசட்டைபண்ணி, மகத்துவங்களைத் தூஷிக்கிறார்கள். தொடர்பு வசனங்கள் A எபிரேயர் 13:17; B 1 தீமோ 1:10; 1 பேதுரு 2:17; C ஆதி 3:5; யாத்…

Continue Readingயூதா 1:8 விளக்கம்

யூதா 1 : 5-7 விளக்கம்

யூதா 1 : 5-7 விளக்கம் யூதா 1:5. நீங்கள் முன்னமே அறிந்திருந்தாலும், நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறதென்னவெனில், கர்த்தர் தமது ஜனத்தை எகிப்து தேசத்தி-ருந்து வரப்பண்ணி இரட்சித்து, பின்பு விசுவாசியாதவர்களை அழித்தார். யூதா 1:6. தங்களுடைய ஆதிமேன்மையைக் காத்துக்கொள்ளாமல், தங்களுக்குரிய…

Continue Readingயூதா 1 : 5-7 விளக்கம்

அகாபே அன்பு

அகாபே அன்பு AGAPAO LOVE   அன்பு இருவகைப்படும். அவையாவன: 1. அகாபே அன்பு இது தெய்வீக அன்பு இது பரிபூரணமானது. 2. பிலேயோ அன்பு இதை சகோதரசிநேகம் என அமைக்கலாம்   இயேசு கிறிஸ்து சீமோன் பேதுருவிடம் இவ்விரண்டு விதமான…

Continue Readingஅகாபே அன்பு

 யூதா 1:4 விளக்கம்

பக்தியற்றவர்கள் யூதா 1:4 யூதா 1:4. ஏனெனில் நமது தேவனுடைய கிருபையைக் காமவிகாரத்துக்கேதுவாகப் புரட்டி, ஒன்றான ஆண்டவராகிய தேவனையும், நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவையும் மறுத-க்கிற பக்தியற்றவர்களாகிய சிலர் பக்கவழியாய் நுழைந்திருக்கிறார்கள்; அவர்கள் இந்த ஆக்கினைக்குள்ளாவார்களென்று பூர்வத்திலே எழுதியிருக்கிறது. Easy to Read Version சிலர் உங்கள் கூட்டத்தில் இரகசியமாகப் புகுந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கான தண்டனையை வெகு காலத்திற்கு முன்பே வேதவாக்கியங்கள் கூறியுள்ளன. வெகு காலத்திற்கு முன் தீர்க்கதரிசிகள் இம்மக்களைக் குறித்து எழுதினார்கள். இம்மக்கள்…

Continue Reading யூதா 1:4 விளக்கம்

யூதா 1:3 விளக்கம்

  யூதா 1:3 விளக்கம் யூதா 1:3. பிரியமானவர்களே, பொதுவான இரட்சிப்பைக்குறித்து உங்களுக்கு எழுதும்படி நான் மிகவும் கருத்துள்ளவனாயிருக்கையில், பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக நீங்கள் தைரியமாய்ப் போராடவேண்டுமென்று உங்களுக்கு எழுதி உணர்த்துவது எனக்கு அவசியமாய்க் கண்டது. EASY T^O READ…

Continue Readingயூதா 1:3 விளக்கம்