You are currently viewing அகாலப்பிறவி – ABNORMALLY BORN

அகாலப்பிறவி – ABNORMALLY BORN

அகாலபிரவி

அகாலப்பிறவி – ABNORMALLY BORN

 

புதிய ஏற்பாட்டில் அகாலப்பிறவி என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை ektrooma – 1626 என்பதாகும். தாயின் கர்ப்பத்தில் பூரண வளர்ச்சியடையாமல் பிறக்கும் குழந்தை அகாலப்பிறவி என அழைக்கப்படுகிறது. பவுல் தன்னை மிகவும் தாழ்த்தி, “கர்த்தர் அகாலப்பிறவி போன்ற தனக்கும் தரிசனமானார்என்று கூறுகிறார் (1கொரி 15:8)

1கொரி 15:8 பல மொழிப்பெயர்ப்புகள்

 

எல்லாருக்கும் பின்பு, அகாலப்பிறவிபோன்ற எனக்கும் தரிசனமானார்.

EASY TO READ

இறுதியாக வழக்கமற்ற முறையில் பிறந்த ஒருவனைப் போன்ற எனக்கும் கிறிஸ்து தன்னைக் காண்பித்தார். 1 கொரி 15.8

புதிய வாழ்க்கை மொழிபெயர்ப்பு 

கடைசியாக, தவறான நேரத்தில் பிறந்த நானும் அவரைப் பார்த்தேன்

இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் வெர்ஷன் 

கடைசியாக, அகாலப் பிறவியில் பிறந்த எனக்கும் தோன்றினார்.

புதிய கிங் ஜேம்ஸ் பதிப்பு 

பின்னர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் சரியான நேரத்தில் பிறவாத எனக்கும் காணப்பட்டார்.

ஹோல்மன் கிறிஸ்டியன் ஸ்டாண்டர்ட் பைபிள் 

கடைசியாக, அசாதாரணமாக பிறந்த எனக்கும் அவர் தோன்றினார்.

 Contemporary English Version 

இறுதியாக, நான் தவறான நேரத்தில் பிறந்தவன் போல் இருந்தாலும். அவர் எனக்கும் தோன்றினார்,

Leave a Reply