அநேக விளக்குகள்

அநேக விளக்குகள் அப். 20:8

1. யாத். 25:31 குத்து விளக்கு:

அர்த்தம்: சக. 4:5.6 கர்த்தருடைய வார்த்தை 

உ.ம்: 2இரா.4:10,16 கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொன்னான்

 நன்மை: 2இரா. 4:11 குத்து விளக்குக்கு ஒப்பான பிள்ளை பிறந்தது

2. யாத்.40.4 ஏற்றப்பட்ட விளக்கு:

அர்த்தம்:சங்.18:28 இருளை வெளிச்சமாக்குவது 

உம்: அப். 12:7 சிறையில் இருள் வெளிச்சமானது 

நன்மை: அப். 12:11 பேதுரு விடுதலையானான்

3 . 2பேது, 1.19 பிரகாசிக்கிற விளக்கு

அர்த்தம் : நீதி 4:18 நீதிமான்களின் பாதை

உ.ம். யோவான் .5:35 யோவன்ஸ்நானகன் எறிந்துபிரகாசித்தான்

நன்மை:  லூக்கா, 7:28 பெரிய தீர்க்கதரிசியானான்

4. யாத். 35:8 எண்ணெயுள்ள விளக்கு:

அர்த்தம்: சங். 92:10 அபிஷேகம் பண்ணப்படுதல்

உம்: சங்.23:5 தாவிது எண்ணெயால் அபிஷேகிக்கப்பட்டான்

நன்மை : அப் 13:22 தேவனுக்கு ஏற்றவனானான்

5.நீதி.31:18 அணையாத விளக்கு

அர்த்தம்: ஏசா.42:3 நியாயம் 

அணைந்து போகாது 

உ.ம்: மீகா.3:8 யாக்கோபை நியாயத்தால் நிறைத்தார் 

நன்மை: எபி. 11:21 யாக்கோபு விசுவாச வீராணானான்

6. நீதி. 24:20 அணைந்துபோகும் விளக்கு:

அர்த்தம்: ஏசா.43:17 துன்மார்க்கன் ஒரு திரியைப் போல அணைத்து போவான்

உ.ம்: யாத். 9:27 பார்வோன் ஒரு துன்மார்க்கன் 

நன்மை: சங். 136:15 பார்வோன் கவிழ்ந்து போனான்

7.2பேது: 1:19 வசனம் என்ற விளக்கு

அர்த்தம்: 2பேது. 1:19 தீர்க்கதரிசனத்தை குறிக்கும்

தீர்க்க தரிசனம் மூன்று வேளைகளைச் செய்யும்:

வெளி. 1:13.

  • வசனத்தை வாசிக்கச் சொல்லும்
  • வசனத்தை கேட்கச் சொல்லும்
  • வசனத்தை கைகொள்ள சொல்லும்

முடிவு:

வெளி. 1:13 ஏழ விளக்குகள் மத்தியில் உலாவுகிறார்

Leave a Reply