அவர் உங்களை உயர்த்துவார்

அவர் உங்களை உயர்த்துவார் He shall Lift you up யாக். 4:10 

1. யோசு. 4:14 யோசுவாவை உயர்த்தினார்:

காரணம்:

 • யோசு.3:1தேவனுக்கு முன்பாக இராத்தங்கினான் 
 • யோசு.3:5தன்னை பரிசுத்தம் பண்ணிக் கொண்டான் 

விளைவு:

 • யோசு. 4:14 இஸ்ரவேலர் யோசுவாவுக்கு பயந்தனர்

2.எஸ்தர் 9:4 மொர்தெகாயை உயர்த்தினார்:

காரணம்: 

 • எஸ்.2:22 இராஜாவுக்கு வந்த ஆபத்தை முன்கூட்டியே எச்சரித்தான்
 • எஸ். 4:1தேசத்துக்காக துயரப்பட்டான்,அலறினான்

விளைவு 

எஸ்.8:15 

 • a. ராஜவஸ்திரம் கிடைத்தது
 • b.பொன்முடி கிடைத்தது
 • c. பட்டு கிடைத்தது
 • d. இரத்தாம்பரம் கிடைத்தது
 • e .ஆர்பரிப்பு உண்டானது

3.ஆதி.40:20,21 பானடாத்திரக்காரனை உயர்த்தினார்:

காரணம்: 

 • ஆதி.40:1 குற்றவாளியாய் இருந்தான்
 • ஆதி. 41:9 தன் குற்றத்தை தானே உணர்ந்தான்

விளைவு: 

 • ஆதி. 40:21 அவனும் உயர்த்தப்பட்டான் 
 • ஆதி. 41:12,40 யோசேப்பையும் உயர்த்திவிட்டான்

4.ரூத். 4:13ரூத்தை உயர்த்தினார்:

காரணம்: 

 • ரூத்.3:101. ஐசுவரியம், வாலிபம் என்ற இச்சைளை தேடிபோகாதவள்
 • ரூத். 3:10 நற்குணமும், உத்தமமும் நிறைந்தவள் 

விளைவு:

 •  ரூத். 4:11 எப்பிராத்தாவின் பாக்கியமும், பெத்லெகேமின் புகழ்ச்சியும் கிடைத்தது 
 • மத். 1:5 ரூத் மூலம் ஓபேத்தின் சந்ததியில் கிறிஸ்து பிறந்தார்

5. அப். 5:30.31 பிதா இயேசுவை உயர்த்தினார்:

காரணம் : 

பிலி. 2:7 

 • a. தம்மை வெறுமையாக்கிக் கொண்டார்
 • b.அடிமையின் ரூபமெடுத்தார்
 • ௨. மனுஷ சாயலானார்

விளைவு:

1தீமோ. 3:16 ஆறு தன்மைகள் வெளிப்பட்டது:

 • a. வெளிப்பட்டார்
 • b. விளங்கப்பட்டார்
 • c.காணப்பட்டார்
 • d.பிரசங்கிக்கப்பட்டார்
 • e. விசுவாசிக்கப்பட்டார்
 • f. ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார்

Leave a Reply