உணர்வுள்ள இருதயம் 

உணர்வுள்ள இருதயம் 

எனக்கு உணர்வைத் தாரும்; அப்பொழுது நான் உமது வேதத்தைப் பற்றிக்கொண்டு, என் முழு இருதயத்தோடும், அதைக் கைக்கொள்ளுவேன் (சங் 119:34)

உணர்வு..

 • ஜெபிக்கும்போது உணர்வு வரும்
 • வேதம் வாசிக்கும்போது… பிரசங்கம் கேட்கும்போது…
 • தேவ பிரசன்னத்தில் நிறையும்போது…
 • எச்சரிக்கை அடையும்போது… * தீர்க்கதரிசனம் வெளிப்படும்போது…
 • ஆவியானவர்மூலம் கண்டித்து உணர்த்தப்படும்போது
 • ஊழியர்கள்மூலம் கண்டித்து உணர்த்தப்படும்போது

எவற்றைக் குறித்து உணர வேண்டும்?

 • தவறாய் சிந்திக்கிறோம் என்ற உணர்வு
 • தவறான பாதையில் பயணிக்கிறோம்…
 • பாவ செயல்களைச் செய்கிறோம்…
 •  கசப்பான வார்த்தைகளைப் பேசுகிறோம்…
 • மற்றவர்களைக் காயப்படுத்துகிறோம்…
 • மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிறோம்…
 • தேவனை எரிச்சலடைய வைக்கிறோம்…
 • பிறர் பொருளை இச்சிக்கிறோம்…. பொய்க் குற்றம் சாட்டுகிறோம்…

உணர்வற்ற தன்மை என்ன செய்யும்?

 • இருதயத்தை இருளடையப்பண்ணும்
 • வாக்குவாதம் செய்ய வைக்கும் 
 • துணிகரமாய் பாவம் செய்ய வைக்கும்
 • தேவ கிருபைகளை அசட்டை பண்ண வைக்கும்
 • தேவ வார்த்தைகளைப் புறக்கணிக்கச் செய்யும்
 • ஆலோசனைகளை அலட்சியம் செய்ய வைக்கும்

உணர்வைத் தாரும்!

 •  நான் வேதத்தைப் பற்றிக்கொண்டு நடக்க… (சங் 119:34,104)
 • என் குற்றங்களையும் பிழைகளையும் ஆராய்ந்தறிய (ஓசி 5:15)
 • உம்மை நன்றியோடு துதித்து மகிமைப்படுத்த (ரோம 1:21)
 •  எனது முடிவை சிந்தித்துக்கொள்ள… (உபா 32:29)
 • இராக்காலங்களில் உள்ளிந்திரியங்களில்… (சங் 16:7)
 • கர்த்தருக்கடுத்த காரியங்களில்… (2நாளா 30:22)
 • நான் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு… (சங் 119:144)
 • உம்முடைய சாட்சிகளை அறியும்படிக்கு… (சங் 119:125)
 •  பொய் வழிகளை வெறுக்க… (சங் 119:104)
 • கற்பனைகளைக் கற்றுக்கொள்ள… (சங் 119:73)
 • உமது அதிசயங்களைத் தியானிக்க… (சங் 119:27)

Leave a Reply