உண்மையான வாழ்க்கை

உண்மையான வாழ்க்கை

அவர் முன்பாக மனஉண்மையாயிருந்து, என் துர்க்குணத்துக்கு என்னை விலக்கிக் காத்துக்கொண்டேன் (1 சாமு 22:24)

உண்மையாயிருப்பதின் பலன்கள்…

 • நம்மீது யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காண இயலாது (தானி 6:4) 
 • பிழைக்கவே பிழைத்திருப்போம் (எசே 18:9)
 • பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவோம் (நீதி 28:20)
 • கர்த்தர் நமக்கு சமீபமாயிருப்பார் (சங் 145:18)
 • அநேகத்தின்மேல் அதிகாரியாக உயர்த்தப்படுவோம் (மத் 25:21)
 • தேவனின் சந்தோஷத்திற்குள் பிரவேசிப்போம் (மத் 25:21)
 • ஜீவ கிரீடத்தைப் பெற்றுக்கொள்வோம் (வெளி 2:10)
 • தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாயிருப்போம் (நீதி 12:22)
 • தேவனால் தற்காக்கப்படுகிறோம் (சங் 31:23)
 • ஆயுசு நாட்கள் நீடிக்கும் (2இரா 20:3,6) 
 • தேவன் முகமுகமாக பிரத்தியட்சமாய் பேசுவார் (எண் 12:7,8)
 • தேவன் தமது சாயலைக் காணும்படி செய்வார் (எண் 12:7,8)
 • நிலையான வீட்டைக் கட்டுவார் (1சாமு 2:35)
 • உண்மைக்குத் தக்க பலனைப் பெறுவோம் (1சாமு 26:23)

எதில் உண்மை?

 • கர்த்தருடைய ஊழியத்தில் (1தீமோ 1:12)
 • கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்வதில் (யோவா 4:24)
 • ஊழிய உக்கிராணத்துவத்தில் (1கொரி 4:2)
 • தேவ சத்தத்திற்குச் செவிகொடுப்பதில் (உபா 28:1) 
 • கர்த்தருக்குப் பயந்து சேவிப்பதில் (யோசு 24:14)
 • பணம், பொருள், செல்வாக்கில் (2இரா 22:7)
 • காணிக்கைகள், தசமபாகத்தில் (2நாளா 31:12)
 • உலகப் பொருளைப்பற்றி (லூக் 16:11) 
 • அந்நியருக்கு செய்வதிலே (3யோவா 1:5)
 • செய்யும் வேலையில் (2நாளா 34:12)
 • ஏழைகளை நியாயம் விசாரிப்பதில் (நீதி 29:14)
 • மனிதருக்குள்ள வழக்கைத் தீர்ப்பதில் (எசே 18:8)
 • பிறரோடே பேசுவதில் (சக 8:16) 
 • உள்ளத்தில் (சங் 51:6)
 • தேவனுடைய வீட்டில் (எண் 12:7)
 • உபத்திரவத்தில் (வெளி 2:10) 
 • எல்லாவற்றிலும் (1தீமோ 3:11)

உண்மையாய் இல்லையெனில்..

 • தேவன் தமது முகத்தை மறைப்பார் (உபா 32:20)
 • எஜமான் தண்டிப்பார் (லூக் 12:46)
 • நம்பிக்கை குறைந்து போகும் (லூக் 16:11)
 • தேசத்தின்மேல் கர்த்தருக்கு வழக்குண்டாகும் (ஓசி 4:1) 
 • மாறுபாடான சந்ததியாக மாறும் (உபா 32:20)

உண்மை தங்கள் பக்கம் இருக்க அநேகர் விரும்புகின்றனர்; உண்மையின் பக்கம் தாங்கள் இருக்க எவரும் விரும்புவதில்லை

Leave a Reply